Substitució de la xarxa d'aigua potable de plom existent als carrers de Sant Isidre, el Grau i Sant Roc de l'Esquirol.

El servei municipal d'aigua de l'Esquirol està dividit, actualment, en quatre zones d'abastament: el nucli de l'Esquirol, Cantonigròs, Sant Martí Sescorts i Osona Sud (Les Gorgues). Aquest fet es justifica donat que es tracta d'un municipi amb nuclis diferenciats i aïllats entre si, i el subministrament es realitza principalment mitjançant una compra en alta a Aigües d'Osona i de fonts pròpies (pous).

L'Esquirol és la zona de subministrament del nucli més important del municipi i s'abasteix de la captació anomenada Pou Oliva, a cota 742 m, i de l'aigua provinent de la Primera Elevació Aigües d'Osona. Les diferents captacions subministren aigua als dipòsits de capçalera de la Parra (1.000 i 500 m³) a cota 728 m on es fa un tractament de desinfecció amb hipoclorit sòdic. Des d'aquests dipòsits, l'aigua es distribueix a tot el nucli de l'Esquirol. Al carrer del Pont, s'hi troba el punt d'entrega de venda en alta al municipi de Tavertet. La xarxa d'aquesta zona de subministrament és del tipus mixta, mallada-ramificada.

La zona de subministrament de Cantonigròs s'abasteix de les captacions del Pou 1 Font dels Enamorats, a cota 975 m i Pou 2 Font del Rajolí, a cota 975 m. Actualment els pous 1, 2 i 3 de la Rotllada es troben fora de servei. Les diferents captacions subministren aigua al dipòsit Font del Rajolí (1.000 m³) a cota 994 m on es realitza un tractament de desinfecció mitjançant hipoclorit sòdic. Des del dipòsit Font del Rajolí, l'aigua es distribueix a xarxa i, a través del dipòsit de distribució de la Costa (1.000 m³), es dóna aigua a la xarxa de disseminats. La xarxa d'aquesta zona de subministrament és de tipus mixta, o sia, mallada-ramificada.

A Sant Martí Sescorts l'aigua es distribueix a partir dels dipòsits Sant Martí Sescorts (80 i 100 m³), a cota 500 m on es reben les aigües de la Primera Elevació Aigües d'Osona. En aquests dipòsits també s'hi realitza un tractament de desinfecció mitjançant hipoclorit sòdic. En aquesta zona, el pou Güell, antic punt de captació, està fora de servei. La pràctica totalitat de la xarxa d'aquesta zona d'abastament és del tipus ramificada

La zona d'abastament de Les Gorgues s'abasteix d'aigua provinent de la xarxa d'abastament en alta d'Osona Sud, la qual arriba fins a la Primera Elevació d'Aigües d'Osona on es realitza una supraelevació fins al dipòsit de la Segona Elevació Aigües d'Osona. En aquest dipòsit se li realitza un tractament de recloració i es distribueix a xarxa o s'impulsa, en cas de necessitat fins al dipòsit de la Parra.

Situació actual

La xarxa de distribució de les quatre zones de subministrament està composta per un 74,77% de canonada de polietilè, un 20,82% de canonada de PVC, un 3,63% de canonada de fibrociment, un 0,02% de canonada de ferro i un 0,76% de canonada de plom, sumant un total de 60,60 km.

Tot i que el percentatge de canonades existents de plom a la xarxa de subministrament d'aigua potable de l'Esquirol és molt baix, respecte a la seva totalitat, es creu del tot necessari la remodelació de la xarxa d'abastament d'aquestes zones per poder garantir, així, un subministrament amb garanties pel que fa a la qualitat de l'aigua.

Mitjançant les obres de renovació de la xarxa als carrers de Sant Isidre, Sant Roc i El Grau, es donarà compliment al Reial Decret 140/2003 que en el seu article número 8 diu que el material de construcció, revestiment, soldadures i accessoris no han de transmetre a l'aigua substàncies o propietats que contaminin o empitjorin la qualitat de l'aigua procedent de la captació.

Les obres realitzades per SOREA per un import de 40.486,87 euros han consistit en la substitució de les canonades de plom per canonades de polietilè al carrer Sant Isidre, 38 metres lineals, al carrer Sant Roc, 48 metres lineals i al carrer del Grau, 88 metres lineals.