S'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació.

Convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2023, per a les persones que a la data de publicació d'aquesta convocatòria es trobin en alguna de les situacions següents:

  • Tinguin 65 anys o més.
  • Tinguin 35 anys o menys.
  • Tinguin de 36 a 64 anys.

Sol·licituds

La sol·licitud s'ha de presentar mitjançant imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat per la persona sol·licitant. S'ha d'adreçar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha d'anar acompanyada de la documentació que es detalla a la base reguladora 8 i es pot presentar:

  1. Electrònicament, a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer).
  2. A les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social o a les oficines locals d'habitatge, que col·laboren mitjançant un conveni amb l'Agència. En el supòsit que no s'hagi constituït una borsa ni hi hagi una oficina d'habitatge en un àmbit territorial determinat, les sol·licituds es poden presentar a les dependències dels serveis de l'Agència esmentada de cada demarcació.
  3. A la seu de l'entitat titular o administradora de l'habitatge, en els casos de llogaters d'habitatges gestionats per administracions o empreses públiques.
  4. A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, pels mitjans que estableixen l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir a les dependències que s'indiquen al web https://habitatge.gencat.cat/ca/inici/ i a l'Oficina Virtual de Tràmits (https://web.gencat.cat/ca/tramits).

Imports màxims del lloguer o preu de cessió mensual

Persones de 65 anys o més i de 36 a 64 anys, aquest import màxim serà el següent:

a) Quant es tracti d'habitatge: 650 euros.Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

b) Quant es tracti d'habitació: 350 euros.


Persones de 35 anys o menys, aquest import màxim serà el següent:

a) Quant es tracti d'habitatge: 650 euros. Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 3/5 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8880 - 22.3.2023 CVE-DOGC-A-23079037-2023 discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

b) Quant es tracti d'habitació: 350 euros.
 

Descarregar Bases en PDF
Adjunt noticia: PDF icon Download dogc_cat_conv_subvlloguer3linies_2023.pdf (794 KB)