Presentació pública del projecte executiu del nou pont d'accés a l'Esquirol

L'enginyeria BAC Engineering Consultancy Group, redactora del projecte executiu, conjuntament amb Àlex Montanyà, alcalde de l'Esquirol, Joan Pons, regidor i Xavier Claparols, arquitecte municipal van explicar el detall de projecte i respondre a les diferents consultes exposades pels 50 veïns i veïnes assistents a la trobada.

La construcció d'aquest nou pont amb la recent posada en servei de la variant de l'Esquirol significarà una transformació majúscula per a la mobilitat de l'Esquirol i donarà peu a poder plasmar totes les propostes significatives elaborades pels veïns i veïnes a través del procés participatiu per a la transformació del nucli històric del poble que és realitzar l'any 2019. Els participants del procés participatiu van parlar sobre les oportunitats i reptes que ofereix aquesta gran transformació que viurà el poble en matèria de qualitat de vida i salut pública.

En data 8 de març de 2019, l'enginyeria Reventós va lliurar a l'Ajuntament de l'Esquirol, l'estudi previ de les obres necessàries per al nou pont sobre el Torrent de la Guàrdia. L'objecte d'aquell estudi previ era plasmar la viabilitat de les obres necessàries per a executar el nou pont i el nou vial de prolongació del carrer de Cabrera. També havia de resoldre la geometria del nou vial, els accessos corresponents des dels carrers existents de l'Esquirol (passeig del Padró, carrer Manlleu...), i la nova intersecció amb la carretera comarcal C-153, així com la definició de les característiques bàsiques del nou pont que creuaria el Torrent de la Guàrdia. Per a determinar els condicionants fonamentals de l'actuació, va tenir-se en compte el Pla Urbanístic d'Ordenació Municipal (POUM), la intersecció amb la carretera c-153 al POUM, la xarxa elèctrica d'Estabanell energia, i les xarxes de serveis urbans (sanejament, aigua potable i enllumenat).


El pont proposat de 50 metres de llum és mixt d'acer i formigó, d'un arc d'un sol tram i sense juntes, sense pilars entremig. Per a disminuir l'impacte visual, els colors del nou pont són els torrats i els estreps queden tapats amb rocalla i amb la vegetació autòctona. El pont és d'una calçada de 7 metres amb dues voreres d'1 metre i 3 metres al costat nord, per facilitar el pas de vianants i ciclistes. A l'avinguda cap al nucli urbà hi ha arbres fins a la primera rotonda, i a partir d'aquest punt els vials tenen un aspecte més urbà. El nou vial cap a les escoles té dos sentits de circulació i el vial cap al carrer Cabrera a causa del seu desnivell es preveu d'un sol sentit. L'encaix amb el carrer Manlleu es preveu que sigui de dos sentits.

Per a la intersecció amb la carretera C-153 i mantenint els criteris de visibilitat, confort i seguretat de la carretera, l'equip redactor i el consistori van optar per l'alternativa d'una rotonda de 35 metres de diàmetre exterior. L'Ajuntament va sol·licitar el 15 de maig de 2018 a la Generalitat de Catalunya (Servei Territorial de Carreteres de Barcelona) informe previ, que aquest va emetre favorable en data 01/10/2018 amb les següents consideracions: eliminar l'accés directe a l'estació de servei i que aquest es produeixi a través del tronc de la c-153, millorar la seguretat viària en la mobilitat dins de l'estació de servei, adequar tota la senyalització vertical i horitzontal de la c-153 respecte a la nova configuració resultant de la implantació de la rotonda i anul·lar tots els girs a esquerre en una longitud de 1.500 m a banda i banda de la rotonda, per a millorar la seguretat viària de la carretera. La nova rotonda també ha de permetre la continuïtat del camí ral per a vianants i ciclistes que han de creuar amb seguretat fins a l'estació de servei i cap al carrer Major.

El pressupost de totes les obres projectades es de 3.424.304,15 € (IVA inclòs). Un cost que s’haurà de finançar mitjançant recursos propis de l’Ajuntament i amb subvencions d’altres administracions. Tenint en compte que una part de les obres estan incloses dins un sector urbanístic, el consistori demanarà la cessió anticipada dels terrenys afectats.


Baixa projecte en PDF
Adjunt noticia: PDF icon Download presentacio_pc_210422.pdf (4.18 MB)