Presentació del Pla de Mobilitat de l'Esquirol

Presentació pla de mobilitat

El divendres dia 29 de novembre es va presentar a la Sala de Plens del consistòri el Pla de Mobilitat de l’Esquirol impulsat per l’Ajuntament, redactat per l’empresa La Vola de Manlleu i finançat integrament per la Diputació de Barcelona que per mitjà de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat dóna suport a l’ajuntament amb la redacció del present pla, el qual analitza la mobilitat del municipi en tots els seus mitjans de transport i proposa un conjunt d'actuacions amb l'objectiu de millorar el sistema de mobilitat del municipi i fer-lo més sostenible i eficient.

JUSTIFICACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PLA DE MOBILITAT
Per l'obligatorietat de la "Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat" els ajuntaments que hagin de prestar el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers han d'elaborar i aprovar els plans de mobilitat urbana. Hi ha municipis, però, que tot i no estar obligats a redactar plans de mobilitat urbana necessiten un estudi de mobilitat per tal de reordenar i planificar la mobilitat local, essent aquest el cas de l’Esquirol.
ANTECEDENTS
En la redacció d’aquest Pla de mobilitat s’han considerat els següents plans, programes i informes:
• Pla General d’Ordenació Urbana Municipal de l’Esquirol i posteriors modificacions.
• Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM de l’Esquirol.
• Projecte de millora de la variant de la carretera BV-5207.
• Pla Territorial de les Comarques Centrals (PTCC) (2008).
• Pla d’Infraestructures i Transport de Catalunya (PITC) 2006-2026.
• Procés participatiu sobre el projecte de remodelació del centre de l‘Esquirol.

OBJECTIUS DEL PLA DE MOBILITAT
Partint dels criteris que fixa la Llei 9/2003, del 13 de juny, de la mobilitat, així com les Directrius Nacionals de Mobilitat que la desenvolupen, els objectius que es fixen en el present estudi són els següents:
• Caracteritzar la mobilitat actual a l’àmbit d’estudi, fent una especial incidència amb els desplaçaments interns del nucli urbà.
• Realitzar una diagnosi tècnica del sistema de mobilitat, posant de manifest els punts forts i febles.
• Caracteritzar el sistema de mobilitat futur, especialment a les noves àrees de creixement i sobretot de noves activitats previstes en el planejament municipal en un horitzó de 6 anys.
• Proposar mesures per tal de potenciar la mobilitat sostenible i segura i complir amb la legislació vigent en matèria de mobilitat.
• Diagnosticar i suggerir millores en la senyalització viària a implementar al municipi.
• Formular un programa d’actuacions amb les fases d’implementació i costos.
METODOLOGIA DE REDACCIÓ. FASES
La redacció del present estudi s’ha estructurat en les següents fases de treball:
FASE 1: Recollida d’informació
• Recerca d’informació sobre la documentació existent al municipi (documental i cartogràfica) i definició i execució del treball de camp previst.
FASE 2: Anàlisi de l’oferta existent
• Per mitjà del treball de camp, el buidat bibliogràfic i l’anàlisi de la cartografia del municipi s’ha efectuat la caracterització de l’oferta existent.
FASE 3: Anàlisi de la demanda.
• Per mitjà de les dades de fonts oficials (EMO i EMQ), complementat amb treball de camp
FASE 4: Caracterització del sistema de mobilitat
• Partint de la informació de les fases 2 i 3, s’ha caracteritzat el sistema de mobilitat actual i futur de l'Esquirol
FASE 5: Diagnosi de la situació actual i futura
• Destacant els punts forts i febles de la mobilitat actual, així com les tendències futures.
FASE 6: Definició d’objectius
FASE 7: Propostes d’actuació

Estudi del Pla de Mobilitat: Cliqueu al document adjunt.
 

 

Adjunt noticia: PDF icon Download pmu_esquiroldefi_1.pdf (3.22 MB)