Ordre d’execució d’obres de conservació en edifici de Cantonigròs

L'Ajuntament va ordenar una inspecció urbanística als serveis tècnics municipals en relació a l'edifici situat al carrer Montcau núm. 7, de Cantonigròs propietat de Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu (avui Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA). Vist l'informe presentat en relació a aquesta inspecció, l'Ajuntament va incoar expedient d'ordre d'execució d'obres de conservació i rehabilitació de l'edifici, ordenant a la propietat l'adopció de mesures de seguretat amb caràcter immediat, donada la concurrència de perill de danys a persones i/o béns, tals com: tapiar obertures i tancar el perímetre de la finca, reparar el mur, podar i netejar el solar, etc.
En data 12 de setembre es va aprovar en Junta de Govern Local concedir la llicència municipal urbanística per a la realització de les obres en compliment d'ordre d'execució.
Les esmentades obres de conservació de l'edifici s'han iniciat aquests dies, un cop rebuda l'autorització preceptiva del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Serveis Territorials de Carreteres, ja que l'actuació es produeix en zona de protecció de la carretera C-153.