Obres il·legals a Sant Martí Sescorts

Vist l'informe de la inspecció urbanística municipal, l'Ajuntament ha incoat procediment de protecció de la legalitat urbanística contra la propietat de la finca, Casanova de la Sala al nucli de Sant Martí Sescorts. La llicència municipal d'obres concedida, ho fou per a la substitució  de teules trencades i arrebossat de parets de totxana existent. Les obres que s'estan executant consisteixen en la reforma integral del cobert principal i la reforma de tots els coberts adossats. L'aspecte exterior de l'edificació ha sofert una important transformació.