Noves mesures COVID-19 a partir del 15 d'octubre

Mesures d’higiene i ús de la mascareta

Mesures bàsiques de protecció individual i col·lectiva:

MASCARETA

 • Ús obligatori de la mascareta per a totes les persones majors de 6 anys en espais tancats i quan no es pugui mantenir la distància d'1,5 metres entre persones no convivents en espais oberts.
 • Es recomana utilitzar-la en espais privats, tant oberts com tancats, quan s'estigui amb persones amb les que no es conviu.

HIGIENE

 • Higiene freqüent de mans.
 • Evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç i no tocar-se la cara, nas i ulls.

ESPAIS OBERTS / VENTILATS

 • Preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats.
 • Ventilació correcta dels espais tancats.

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut.

Àmbit territorial i de mobilitat

Sense restriccions.

Horaris de tancament

L'horari d'obertura al públic és l'horari habitual corresponent a cada activitat.

No es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials entre les 22.00 i les 6.00 hores.

Àmbit social

 • Es recomana que les reunions no superin les 10 persones, llevat que es tracti de convivents.
 • Mantenir grups de convivència habitual al més estables possible.
 • Distància física interpersonal de seguretat.
 • No es permet el consum ni d'aliments ni de begudes en grup a l'espai públic. Excepte les sortides escolars i en l'àmbit de les activitats d'intervenció socioeducativa i en les del lleure educatiu.

Àmbit educatiu

Sense restriccions en l'aforament de les escoles, instituts i universitats.

Consulta les mesures per als centres educatius al Pla escolar curs 2021-22.

Transport públic

 • Oferta al 100%.
 • S'ha de portar la mascareta en tot moment.
 • Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Àmbit comercial

Sense restriccions.

Mesures a seguir:

 • Aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat.
 • En l'activitat dels mercats no sedentaris i les fires mercat s'han d'establir mesures organitzatives de control de les aglomeracions i l'ús de mascareta.
 • Els centres comercials, galeries comercials i recintes comercials han d'establir mesures organitzatives de control d'aglomeracions i es recomana que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.
 • Les activitats lúdiques en espais tancats es poden desenvolupar amb subjecció a unes condicions de ventilació òptimes. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.
   

Àmbit de l'hostaleria i restauració

Sense restriccions.

 • Es permet el consum en barra, amb una separació interpersonal d'1,50 metres.
 • No hi ha límit de persones per taula ni mínim de distància entre taules.
 • Horari: l'habitual del sector, fins a les 2.30h com a màxim i 30 minuts afegits els divendres, dissabtes i vetlla de festius).
   

Àmbit cultural

Sense restriccions.

Mesures a seguir:

 • S'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • Les activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats, es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades i, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions.
   

Congressos, convencions i fires comercials

Sense restriccions.

Mesures a seguir:

 • Quan en el desenvolupament d'aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones:
 • En espais tancats es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.
 • Tant en espais tancats com a l'aire lliure s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions.
   

Àmbit esportiu

Aforament al 100% excepte en instal·lacions o equipaments en espais tancats, que és del 80% (en aquest cas, el públic sí que pot ser del 100%).

Mesures a seguir:

 • En les instal·lacions i els equipaments esportius s'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • En els vestidors s'ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l'annex 2 d'aquesta Resolució.
 • Les activitats grupals en espais tancats es poden dur a terme sempre que, excepte en les piscines, es puguin desenvolupar amb mascareta.
 • No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

Competicions esportives

 • S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis
 • Es recomana el compliment les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.
 • S'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions.

Instal·lacions amb aforament de més de 10.000 persones

Aforament del 100% excepte en instal·lacions o equipaments en espais tancats, que és del 80% (en aquest cas, el públic sí que pot ser del 100%).

 • En instal·lacions o equipaments a l'aire lliure, amb subjecció a l'aforament del 100% de l'autoritzat, fins a un màxim sectoritzat en grups de 10.000 persones per sector i amb un mínim de tres sectors.
 • En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb subjecció a l'aforament del 80% de l'autoritzat, fins a un màxim sectoritzat en grups de 5.000 persones per sector i amb un mínim de dos sectors.
 • A cada espai sectoritzat s'ha de garantir el control de fluxos d'accés i sortida i als banys. L'accés del públic, preferentment abonat i local, ha de ser amb seients preassignats.
 • El servei de restauració ha de ser coincident amb els espais sectoritzats establerts i per al públic assignat a cada sector respectiu. Fora de l'àmbit del servei de restauració es permet el consum de begudes, i en cap cas d'aliments.
 • Els assistents han de portar la mascareta en tot moment dins la instal·lació. S'ha de reforçar la vigilància i difusió del compliment de l'obligatorietat de l'ús de la mascareta durant l'esdeveniment (inclòs a les àrees de serveis, a les entrades i a les sortides).
 • S'han de preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència.
   

Oci nocturn

 • Aforament del 70% es espais interiors.
 • Per accedir als locals cal presentar el certificat COVID digital de la UE que acredita pauta completa de vacunació o prova diagnòstica vigent. Els  locals i establiments que disposen de terrasses o espais a l'aire lliure poden obrir sense cap requisit d'entrada.

Mesures a seguir:

 • No es pot portar cap registre de dades personals relacionat amb el control d'accés.
 • S'ha de garantir la ventilació mínima establerta i es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada.
 • Es permet el ball a la pista amb mascareta i sense que sigui necessari mantenir una distància interpersonal mínima.
 • Ús de mascareta obligatori quan no es consumeix
 • S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que evitin les aglomeracions.
 • Equiparació amb els festivals de música que es facin a l’interior i a peu dret.

Actes religiosos i cerimònies civils

(inclosos casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres)

Sense restriccions.

Mesures a seguir:

 • Garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • Controlar les aglomeracions
 • Mantenir la distància interpersonal establerta en el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sempre que no s'afecti el dret d'entrar, romandre i sortir de l'espai per a l'exercici de l'activitat.