Noves mesures contra la COVID-19 aplicables a partir de 13 de juliol

Restriccions COVID-19 fins al 23 de juliol

HORARIS DE TANCAMENT
L'horari d'obertura al públic és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar:

 • L'horari màxim de les 22.00 hores en general.
 • L'horari màxim de les 00.30 hores per a les activitats culturals i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, serveis de restauració, inclosa la recollida a l'establiment i la prestació de serveis a domicili, i salons de jocs, casinos i sales de bingo.
 • L'horari màxim de les 00.30 hores per als espectacles públics i establiments d'oci nocturn a partir del qual es disposa de 30 minuts per al desallotjament
 • La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

ÀMBIT SOCIAL
Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, no poden superar el nombre màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents.

No es permet el consum ni d'aliments ni de begudes en grup a l'espai públic. Excepte les sortides escolars i en l'àmbit de les activitats d'intervenció socioeducativa i en les del lleure educatiu.

No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

Es recomana que per part de les administracions públiques competents es limiti l'accés als espais de titularitat pública, com parcs, platges o altres similars, quan no es puguin garantir les condicions de seguretat que evitin aglomeracions de persones entre les 00.30 hores i les 06.00 hores.

 

ÀMBIT LABORAL I PROFESSIONAL 

 • No és obligatori limitar la mobilitat laboral. Es recomana als titulars dels centres de treball, públics i privats, que adoptin mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i que fomentin l'ús del teletreball quan, per la naturalesa de l'activitat laboral, sigui possible.
 • Adoptar mesures per mantenir la distància interpersonal. En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d'acord amb els protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries i, en especial, dels espais comuns dels centres de treball, restringint-ne o esglaonant-ne l'ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans es permeti el distanciament entre persones o establint zones d'entrada i sortida diferenciades, entre d'altres.
 • Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
 • L'ús de mascareta:

  • és obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior.
  • no és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.
 • Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

ÀMBIT EDUCATIU
Activitats de lleure educatiu

 • Les activitats de l'àmbit del lleure educatiu, així com les activitats en l'àmbit del lleure inclusiu dirigides a persones amb discapacitats, es poden dur a terme tant en espais interiors com a l'aire lliure seguint, en tot cas, el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

Equipaments cívics

 • En els equipaments cívics es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat que poden arribar fins al 70% de l'aforament autoritzat si en els espais i locals oberts al públic es garanteix la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis i s'acompleixen les mesures higièniques i de prevenció corresponents.

 

TRANSPORT PÚBLIC

 • El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que hi hagi una disminució de passatgers. Se'n pot ajustar l'oferta en horari nocturn i caps de setmana, en funció de l'evolució de la demanda.
 • Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.
 • Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • En el cas dels taxis de fins a 9 places, es poden ocupar totes.

 

ÀMBIT COMERCIAL
En general, els establiments poden obrir amb un aforament del 70%.

 • Queden exceptuats d'aquesta limitació els dedicats a la venda de productes essencials.

Comerç minorista

 • Aforament del 70%.
 • Aplicació de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat.

Centres comercials, galeries comercials i recintes comercials

 • Aforament del 70%.
 • Aplicació de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat.
 • Establir sistemes de control d'aforament i fluxos que garanteixin les mesures de control d'aglomeracions.
 • Es permet l'accés i l'ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
 • Han de complir amb les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.

Mercats no sedentaris i fires mercat

 • Aforament del 70%.

Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que es garanteixi una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l'interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili.

 

ÀMBIT DE L'HOSTALERIA I RESTAURACIÓ
Els establiments poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

 • Es restableix el consum en barra, amb una separació interpersonal d'1,50 metres.
 • Es limita a 6 persones el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules a l'interior i 10 a l'exterior, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
 • Distància mínima degudament senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents a l'interior i d'1,5 metres a les terrasses.
 • Distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin les distàncies.
 • A l'interior: aforament del 50% i bona ventilació.
 • No es pot fer cap activitat de ball.

Horaris

 • El servei només es pot dur a terme de les 6:00 hores a les 00:30 hores.
 • Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària.

Aquest horari no és aplicable als serveis de restauració dels centres de treball, als serveis integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social.

Recollida de comandes

Les activitats per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment.

 

ÀMBIT CULTURAL
Teatres, cinemes, auditoris i circs, amb programació artística estable

 • Horari: de 6 a 00.30 hores.
 • Aforament al 70% amb un nombre màxim de 1.000 persones per sala i sessió o actuació.
 • Els assistents han d'estar asseguts.
 • S'ha de garantir una bona ventilació .
 • Aforament al 70% i màxim de 3.000 persones per activitats a l'aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades. Amb assignació prèvia de seients i registre previ.

Grans recintes

Activitats amb autorització d’aforament superior a 15.000 persones es permet fins el 20% d’aquest aforament sempre i quan es compleixin els requisits següents:

 • Sectors independents de màxim 3.000 persones (els serveis de restauració, lavabos i accessos també han de ser independents).
 • Mesures de circulació i de control d’accessos que evitin aglomeracions.
 • Declaració responsable al Departament de Cultura i a l’Ajuntament corresponent.

Serveis de bar i restauració

 • A les sales de concert, cafès teatre o cafès concert es permet servei de bar.
 • Als restaurants musicals se'ls aplica el que s'estableix en relació amb les activitats d'hostaleria i restauració.

Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria de cultura i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat, en la qual s'informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls d'accessos i mobilitat.

Arxius, biblioteques, museus, sales d'exposicions, galeries d'art i centres de creació i arts visuals

 • Horari: de 6 a 00.30 hores.
 • Aforament al 70%.

Activitats populars i tradicionals

 • Permeses tant a l'aire lliure en un espai perimetrat i estàtic com en espais tancats.
 • Públic assegut llevat que es duguin a terme activitats de ball, amb mascareta.
 • Requisits d'aforament i de limitació de persones establerts, en funció de les condicions de ventilació i de control d'accessos i mobilitat de l'activitat. Amb un 70% de l’aforament i un màxim de 1.000 persones, o de 3.000 si la ventilació és reforçada.

Assemblees

 • Es permeten les assemblees presencials d'entitats culturals, esportives i associatives amb un aforament del 70% i:

  • Com a màxim 1.000 persones i condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.
  • Com a màxim 3.000 persones si les instal·lacions en espais oberts o bé en espais tancats que compleixen les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades i les mesures de control d'aglomeracions.

 

CONGRESSOS, CONVENCIONS, FIRES COMERCIALS I FESTES MAJORS

 • Autoritzats amb aforament del 70% i 1.000 persones en espais interiors o de 3.000 persones en espais a l’aire lliure o en espais interiors amb ventilació reforçada.
 • El Comitè de Direcció del PROCICAT pot autoritzar aforaments superiors previ informe favorable de l’ajuntament corresponent i sempre que siguin en recinte firal i disposin de pla de contingència COVID-19 d’acord amb el pla sectorial.
 • Es permeten aperitius a peu dret amb aliments de format individual i complint la resta del pla sectorial.
 • Els assistents a les activitats populars i tradicionals han d'estar asseguts.
   

ÀMBIT ESPORTIU

Les instal·lacions i els equipaments esportius poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:

 • Aforament del 70% tant a l'aire lliure com en espais tancats, incloses les piscines.
 • Control d'accés.
 • Bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • Vestidors:

  • Les entitats responsables de la gestió de les instal·lacions i els equipaments esportius han d'informar les persones usuàries que l'ús dels vestidors és excepcional per a les que utilitzin el servei de piscina, si n'hi ha, i per a les que no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai d'ús privatiu i no compartit abans o després de l'activitat esportiva.
  • L'ús queda condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.
 • Activitats en grup:

  • En espais tancats que acreditin el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades, sempre que es respecti el límit de l'aforament al 70% i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta.
  • En espais tancats que no compleixin les condicions de ventilació reforçades, es poden dur a terme amb aforament del 50% i excepte en les piscines, sempre que les activitats es puguin fer amb mascareta. Aquestes limitacions no afecten les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses.
  • En espais a l'aire lliure es poden dur a terme activitats grupals respectant el límit de l'aforament al 70%.
 • S'elimina el requisit de demanar cita prèvia en els equipaments i instal·lacions esportius tancats i se substitueix per un registre de persones que hi accedeixen, que permeti controlar l'aforament establert i la traçabilitat de contactes.
 • No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, i les instal·lacions que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

Competicions esportives

 • Competicions d'àmbit estatal i internacional de futbol i bàsquet professional: condicions que fixa el Consell Superior d’Esports.
 • Resta de competicions en instal·lacions i equipaments:

  • a l'aire lliure: Aforament del 70% i un màxim de 3.000 persones.
  • en espais tancats: Aforament del 70% i un màxim de 1.000 persones. S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.
  • Si compleixen les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades i es garanteixen les mesures de control d'aglomeracions, hi poden assistir fins a un màxim de 3.000 persones, respectant el límit del 70% d'aforament.
  • El titular de la instal·lació o equipament ha de presentar una declaració responsable amb les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i els controls d'accessos i mobilitat al Departament al departament competent en matèria d'esports i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui la instal·lació o equipament.

Grans recintes

Equipaments i instal·lacions amb autorització d’aforament superior a 15.000 persones es permet fins el 20% d’aquest aforament sempre i quan es compleixin els requisits següents:

 • Sectors independents de màxim 3.000 persones (els serveis de restauració, lavabos i accessos també han de ser independents).
 • Mesures de circulació i de control d’accessos que evitin aglomeracions.
 • Declaració responsable al departament competent en matèria d'esports i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui la instal·lació o equipament.

 

ÀMBIT LÚDIC I RECREATIU
Activitats recreatives musicals

Els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut, establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos que disposen únicament d'espais interiors no poden obrir al públic.

Aquells locals i establiments que disposen de terrasses o espais a l'aire lliure poden obrir amb subjecció als requisits següents:

 • Els clients no poden utilitzar els espais interiors per a cap altra activitat que no sigui l'accés a les terrasses o espais a l'aire lliure i la utilització dels serveis higiènics. En cap cas hi poden romandre per a ballar ni per a rebre serveis de bar i restauració.
 • S'ha d'establir un control d'accés en forma de registre de persones que hi accedeixen, el qual s'ha de guardar durant un mes.
 • La disposició dels clients ha de limitar els grups a un màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents, amb la distància física d'1,5 metres entre diferents grups.
 • No es permet l'activitat de ball.
 • S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que evitin les aglomeracions.
 • En tot allò no previst en aquest apartat i sempre que no ho contradiguin, s'ha de donar compliment a les mesures previstes al Pla sectorial per a la represa de l'oci nocturn aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

Els serveis complementaris de bar i de restauració es poden prestar en les terrasses i espais a l'aire lliure.

Parcs i fires d'atraccions

 • Aforament del 50%.
 • Poden reobrir els locals i establiments de restauració integrats, que hauran de complir amb les mesures establertes per a aquest sector.

Els parcs i jardins públics de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts.

Activitats lúdiques en espais tancats: aforament del 50% i amb servei de bar i restaurant subjecte a les condicions establertes per a la restauració.

 

ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS (inclosos casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres)

Aforament 70% i nombre màxim de 1.000 assistents.

En casos excepcionals, les activitats poden tenir un aforament màxim de 3.000 persones (sense superar en cap cas l'aforament del 70%), sempre que:

 1. Es desenvolupin de forma estàtica.
 2. Es realitzin a l'aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.
 3. Es garanteixin les mesures de control d'aglomeracions.
 4. Les persones titulars de l'activitat presentin una declaració responsable al departament competent en matèria d'afers religiosos i a l'Ajuntament del municipi on s'ubiqui l'activitat en el qual s'informi de:
 • Les característiques dels sistemes de ventilació.
 • Els controls i accessos de mobilitat.
 • L'empresa o personal de manteniment que garanteix que l'espai disposa d'una ventilació adequada als criteris establerts.

 

ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL JOC
Salons de jocs, casinos i sales de bingo:

 • Aforament del 70%.
 • Nombre màxim de 500 persones. Si es compleixen les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades poden ser fins a 1.000 persones, en aquest cas caldrà presentar una declaració responsable al departament competent en matèria de joc i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat prèviament al seu desenvolupament.
 • Cal garantir la ventilació mínima establerta a la normativa en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.
 • Els clients s'han de limitar a grups de 10 persones màxim amb distància de 2 metres entre cada grup.
 • S'han d'establir sistemes de control de fluxos als accessos i a les zones de mobilitat.

Es permet l'obertura al públic dels serveis complementaris de bar i restaurant en els salons de jocs, casinos i sales de bingo, que hauran de complir amb les mesures establertes per al sector de la restauració.