Nou pont sobre el Torrent de la Guàrdia. Una nova entrada a l’Esquirol

Reunió entrega projecte nou accés a l'Esquirol

L’Enginyeria Reventos ha entregat a l’Ajuntament l’Estudi Previ de les obres necessàries pel nou pont sobre el Torrent de la Guàrdia que permetrà un nou accés i una millora de la mobilitat a l’Esquirol

L’objecte d’aquest projecte és plasmar la viabilitat de les obres necessàries per executar el nou pont i el nou vial de prolongació del carrer Cabrera. També ha de resoldre la geometria del nou vial, els accessos corresponents des dels carrers existents de l’Esquirol (Passeig del Padró, carrer Manlleu...) i la nova intersecció amb la carretera C-153, també n’és definir les característiques bàsiques del nou pont que creua el torrent de la Guàrdia.

Per determinar els condicionants fonamentals de l’actuació s’ha tingut en compte el Pla Urbanístic d’Ordenació Municipal (POUM), la intersecció amb la carretera C-153 al POUM, la xarxa elèctrica d’Estabanell Energia i les xarxes de serveis urbans (sanejament, aigua potable i enllumenat)

La intersecció amb la C-153 és un punt clau de l’actuació. Mantenint els criteris de visibilitat, confort i seguretat de la carretera l’equip redactor i el consistòri opten per la alternativa de la rotonda de 35 metres de diàmetre exterior a la zona que hi ha a l’entrada de la benzinera. Per a la realització d’aquesta rotonda l’Ajuntament va sol·licitar el 15 de maig de 2018 a la Generalitat de Catalunya (Servei Territorial de Carreteres) informe previ que va ser resolt favorablement el passat 1 de novembre.

El pont

En la solució proposada per a la construcció del nou pont s’han respectat les recomanacions i exigències de l’Agencia Catalana de l’Aigua per el disseny d’infraestructures  que interfereixen amb l’espai fluvial. El pont sobre el torrent de la Guàrdia és d’un sol tram de 45,5 m de llum i 11,2 m d’ample. La secció funcional de la plataforma és: 0,60 m (barrera de contenció) + 7 m (calçada de doble sentit) + 0,4 m (barrera per protegir els vianants) + 3 m (vorera) + 0,2 m (barana)

El tauler està format per dues jàsseres metàl·liques de cantell variable i una llosa de formigó. La tipologia estructural correspon a la de biga mixta que és òptima per a ponts d’aquesta magnitud.

Els punts de recolzament són 2 estreps de formigó armat tancats que es fonamenten superficialment sobre la de roca existent, la qual aflora a les ribes del torrent.  Són tancats per tal de minimitzar l’afecció del terraplè que suporta el vial.

Per realitzar el projecte constructiu definitiu s’han de realitzar l’aixecament topogràfic i l’estudi geotècnic, treballs de camp que es tindran en consideració alhora de convocar, durant aquest 2019, el concurs públic per a la redacció del mateix

S’ha confeccionat el pressupost global de totes les actuacions en base als amidaments de les partides significatives de l’obra i segons els preus adaptats a partir de diferents bancs de preus: Enllaç C-153 ( 182.440€), pont (514.738€), vial tronc principal (663.022€), vial carrer Manlleu (156,670€).


La construcció d’aquest nou pont i la variant de l’Esquirol, significarà una transformació majúscula per a la mobilitat de l’Esquirol i donarà peu a poder plasmar totes les propostes significatives elaborades pels veïns i veïnes a través del procés participatiu per a la transformació del nucli històric del poble que va finalitzar aquest passat mes de març. Els participants del procés participatiu van parlar sobre les oportunitats i reptes que ofereix aquesta gran transformació que viurà el poble en matèria de qualitat de vida i salut pública. Entre les principals propostes, hi ha la de pacificar el trànsit i donar prioritat als vianants al conjunt del nucli històric, trobar alternatives per a l’aparcament per tal de guanyar espais per a les persones, crear nous espais verds i equipaments culturals que facin el nucli més atractiu, i també garantir l’accessibilitat universal al conjunt del poble, amb la millora de voreres i l’augment de la seguretat viària. El Pla de Mobilitat encarregat enguany per l’Ajuntament a la Diputació de Barcelona acabarà de definir totes aquestes consultes entorn la mobilitat dels vehicles i els veïns i veïnes de l’Esquirol.