Ni fum, ni foc, cap descuit al bosc!

Al municipi de l'Esquirol hi ha activat fins a l'1 de setembre una unitat mòbil d'informació i vigilància contra incendis forestals. El Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals a Catalunya té activats 93 unitats mòbils, 18 punts de guaita i 8 centres de control.

El Pla municipal de l'Esquirol de prevenció d'incendis forestals és un instrument de planificació i gestió definit a la Llei forestal de Catalunya de 1988, amb l'objectiu de reduir el risc d'inici i propagació dels incendis forestals i facilitar-ne l'extinció. El planejament preveu entre altres línies d'acció la de l'establiment de la infraestructura de xarxa viària i de punts d'aigua.

L'objectiu del programa té com a prioritat la de consolidar les infraestructures d'accés viari i de disposició d'aigua per tal de garantir el trànsit i l'abastiment dels medis terrestres i aeris d'intervenció en incendis forestals. Determina les accions que cal realitzar per fer operatives les xarxes estratègiques de prevenció i per reduir la vulnerabilitat i el perill dels elements, defineix el cost i la prioritat i estableix un calendari d'execució de les actuacions planificades.

La Diputació de Barcelona redacta Plans de prevenció d'incendis per als municipis des de l'any 1987. Actualment un total de 284 municipis forestals de la província de Barcelona disposen d'un PPI vigent. Els Plans es revisen i actualitzen amb una periodicitat de 4 a 6 anys, i el seu contingut es consensua amb l'Ajuntament i l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) del municipi, i amb altres agents territorials vinculats a la gestió forestal i d'espais naturals.