Modificació de les condicions d'edificació de la zona PAI

Escut Ajuntament

En el Ple ordinari del passat dilluns dia 4 de juliol de 2022 es va aprovar inicialment la modificació puntual del POUM de l'Esquirol. Aquesta modificació vol mantenir la zona PAI com a zona de caràcter protegit, però admetre-hi de forma excepcional i acotada, algunes edificacions d’usos rurals, com és el cas de la ramaderia extensiva que per raó de la normativa sectorial precisa d’espais coberts d’estabulat i aixopluc dels animals i/o altres activitats forestals o de lleure que precisin d’instal·lacions, en el ben entès que qualsevol actuació ha de garantir la preservació del paisatge i posada en valor del patrimoni natural.

Adjunt noticia: PDF icon Download projec_modificacio_poum_zona_pai.pdf (1.69 MB), PDF icon Download dae_mp_poum_zona_pai_1.pdf (4.58 MB), PDF icon Download res_acc_emissio_informe_ambiental.pdf (337.34 KB), PDF icon Download informe_ambiental.pdf (791.31 KB)