La importància dels camins locals del municipi. Catàleg de camins

Els camins municipals són aquelles vies que, sense tenir consideració de carreteres, realitzen una funció de comunicació territorial entre els diferents nuclis del municipi (L'Esquirol, Cantonigròs, Sant Martí Sescorts i Sant Julià de Cabrera) o d'altres serveis, en indrets com masies, explotacions agrícoles, explotacions industrials, punts turístics, etc.

La gestió dels camins municipals és un aspecte problemàtic . Algunes de les problemàtiques més comunes en la gestió dels nostres camins són:

• Les limitacions pressupostàries del municipi pel seu manteniment.

• L'absència de marc legal

• La titularitat confusa d'aquest viari, entre la propietat privada i la pública

• El desconeixement de la xarxa existent

• L'absència de planificació sobre aquestes vies

És per això, i vista la necessitat de resoldre aquestes problemàtiques que, l'Ajuntament de l'Esquirol va sol·licitar un ajut econòmic de 20.000 euros per a la redacció del Catàleg de camins municipals a la Diputació de Barcelona. El passat mes de desembre, la Diputació va aprovar finalment aquesta sol·licitud. Un treball que es realitzarà durant aquests 11 mesos vinents i que finalitzarà amb l'entrega del Catàleg de camins municipals.

El suport de la Diputació als ajuntaments en matèria de camins locals s'organitza en tres fases. Per tal d'accedir a cadascuna de les fases és necessari haver realitzat l'anterior.

FASE I

Catàleg de camins municipals:

Es tracta d'un document bàsicament tècnic, destinat a la planificació de millores i manteniment de camins municipals. Per a cada un dels camins que conformen el document es redacta una fitxa on es recullen les principals característiques del mateix (nom, topònim inicial i final, tipus de ferm, amplades, plànol d'emplaçament, recull fotogràfic, etc.). El lliurament s'acompanya de documentació SIG.

FASE II

Investigació de la titularitat del catàleg de camins municipals

Es tracta d'un document tècnic - jurídic, englobat en el marc de la incorporació dels camins municipals a l'inventari de béns de l'Ajuntament. L'estudi es realitza pels camins del municipi de titularitat dubtosa, a partir de fonts documentals històriques (cadastre d'implantació, procés de delimitació de termes municipals, cartografia antiga, etc.).

FASE III

Ordenances tipus per a la gestió de camins municipals

Amb l'ordenança tipus de camins municipals es pretén suplir el buit legal existent per a la gestió d'aquests vials de titularitat municipal. Es tracta d'una proposta d'ordenança que ha de permetre als ajuntaments i els seus tècnics, implantar una política d'explotació, d'usos i de defensa d'aquesta vialitat. Aquesta ordenança es posa a disposició dels ajuntaments per a la seva aprovació i aplicació.