INVENTARI I PLA DE PODA DEL MUNICIPI

L'ARBRAT EN EL SISTEMA URBÀ

L'arbrat a l'Esquirol, Cantonigròs i Sant Martí Sescorts contribueix de manera decisiva en la millora de la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, pels seus beneficis ambientals i socials, i és considerat un element urbanístic fonamental en la definició de l'estructura urbana i en la valoració de la qualitat de l'espai públic. La presència de l'arbre en entorns urbanitzats, dins dels pobles i ciutats, pel que fa a decisions globals sobre les seves necessitats ja no és només objecte de la jardineria sinó que hi són implicats la resta d'àrees de disseny i planificació de les ciutats i viles.

Tenint en compte aquesta resumida però alhora important afirmació, l'Ajuntament va sol·licitar durant el 2019 un ajut tècnic a l'Àrea d'Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona que s'ha traduït en un informe anomenat INVENTARI I PLA DE PODA DE L'ARBRAT VIARI AL MUNICIPI DE L'ESQUIROL. L'anàlisi de la informació inventariada recollida des del juliol de 2019 a novembre de 2019, i els treballs associats han de permetre, entre d'altres, la d'obtenir la següent informació:

• Representació sobre plànol de l'arbrat inventariat
• Representació sobre plànol de les baixes d'arbrat per espècie.
• Representació sobre plànols de les properes campanyes d'esporga.

La plantació de l'arbrat a l'espai urbà és un mitjà per millorar el benestar dels ciutadans, per tant és un mitjà i no un objectiu en si mateix. Actualment hi ha una gran quantitat d'evidències dels beneficis de l'arbrat als pobles i ciutats. Alguns d'aquests beneficis més coneguts són:

BENEFICIS AMBIENTALS

Reguladors de la temperatura: La vegetació, i particularment els arbres, alteren els microclimes urbans per la reducció de les temperatures a causa de l’ombra, l’evapotranspiració, al canvi dels patrons del vent i la modificació de la capa límit. Gràcies a això, els arbres ajuden a reduir el consum energètic en els edificis. A més a més, les espècies vegetals alliberen humitat a l’ambient, humitat que prové de l’aigua que ha estat sostreta al sòl per les arrels. Aquest procés, anomenat transpiració, ajuda a refredar l’ambient al voltant de l’arbre, ja que un sol arbre madur pot arribar a transpirar fins a 450 litres d’aigua per dia (Bolund i Hunhammar 1999).

Reducció de la reverberació del soroll: L’arbrat afavoreix la minimització de la contaminació acústica que arriba a les llars, tant real com perceptiva, per l’efecte de barrera que exerceix la capçada dels arbres.

Millora de la qualitat ambiental: Els arbres amb el seu fullatge són un gran filtre de partícules. La vegetació urbana, particularment l’arbrat, influeix en la depuració de l’aire mitjançant l’eliminació de contaminants atmosfèrics com ara l’ozó (O3), el diòxid de sofre (SO2), el diòxid de nitrogen (NO2), el monòxid de carboni (CO) i la matèria particulada inferior a 10 μm (PM10).

Millora de les característiques de l’aigua de pluja i reducció d’aigua d’escorrentia: L’arbrat afavoreix la retenció de l’aigua de pluja en el subsòl i el seu aprovisionament com a recurs hídric subterrani, compensant els problemes de drenatge associats a l’increment de sòls impermeables a l’espai urbà.

BENEFICIS SOCIALS

Millores en la salut de les persones: Segons les conclusions de l’informe britànic “Benefits of Green infrastructure” (2010, Forest Research) la infraestructura verda incideix en l’augment de l’esperança de vida i la reducció de les desigualtats en salut, pels beneficis psíquics i motrius derivats de l’activitat física i relacional que estableix la població en contacte amb la natura, reduint riscos en salut mental, afectacions circulatòries, obesitat, etcètera, amb el consegüent estalvi en la despesa sanitària pública.

Generació d’espais de trobada: L’ombra que ofereix l’arbrat propicia indrets confortables per a l’activitat humana, afavorint espais de socialització i cohesió social de gran valor per a la població, especialment els col·lectius que fan més vida a l’exterior, com ara els infants, els joves, la gent gran o les persones nouvingudes.

BENEFICIS SOBRE EL PAISATGE URBÀ

Qualitat de l'espai públic: L'arbrat aporta variació de colors i formes a l'espai públic, trencant la monotonia de l'espai edificat. Millorant la percepció estètica de la vila o ciutat i augmentant la seva habitabilitat. El Benefici associat als arbres depèn de la seva massa foliar. La mida mínima a partir de la qual els beneficis es comencen a donar de manera clara és massa foliar (capçades) de 8 m d'altura / amplada. Els beneficis clars comencen en capçades de 12 m d'alçada. Per augmentar la cobertura arbòria, reduir costos, millorar la durabilitat dels exemplars i reduir el risc, l'arbre en el seu port natural és l'estratègia més satisfactòria.

Enllaç a l’informe (pdf) : INVENTARI I PLA DE PODA DE L'ARBRAT VIARI AL MUNICIPI DE L'ESQUIROL

Adjunt noticia: PDF icon Download memoria_esquirol.pdf (2.46 MB)