INICIEM LA RECOLLIDA SELECTIVA DE DEIXALLES AMB EL SISTEMA “PORTA A PORTA”

Des de l'Ajuntament de l'Esquirol es fa un pas important en la recollida de residus i s'aposta per la recollida porta a porta dels residus en l'àmbit municipal. Està previst que el diumenge 18 de novembre de 2018 s'iniciï la recollida porta a porta. Amb la modificació del sistema de recollida es preveuen fer sessions informatives, el porta a porta informatiu als productors singulars, el porta a porta domiciliari, activitats escolars i l'adquisició i distribució de material.

Sessions informatives i entrega de cubells:

 • 26 d'octubre a la Sala Cooperativa de L'Esquirol a les 19h. (Entrega de cubells el dia 9 de novembre de 14 a 21h i 10 de novembre d'11 a 19h a la Sala Rodona de l'Ajuntament)
 • 27 d'octubre a la sala polivalent de l'Edifici Sescorts de Sant Martí Sescorts a les 9h. (Després de la sessió s'entregaran els cubells)
 • 27 d'octubre a les antigues escoles de Cantonigròs a les 16h. (Després de la sessió s'entregaran els cubells)

Durant les primeres setmanes es farà un seguiment exhaustiu del grau de participació i es resoldran les incidències que es produiran. Per tal de valorar si la implantació ha estat correcta i si els objectius de recollida i qualitat de l'orgànica s'estan assolint es fa necessari poder disposar de com a mínim un trimestre d'informació a partir de la modificació de la recollida.

LA SITUACIÓ ACTUAL
A l'Esquirol es va iniciar la recollida selectiva de la fracció orgànica el setembre de 2008. El sistema escollit de recollida és en contenidor de vorera. Disposa actualment de 60 contenidors de 240 litres de capacitat. En el municipi hi ha 37 productors singulars alguns dels quals disposen de contenidors de 90 i 120 litres amb pedal. D'altres generen poca fracció orgànica i en lloc de disposar de contenidors propis la llencen directament al contenidor de la via pública.

La recollida l'efectua el Consell Comarcal d'Osona a través de l'empresa mixta Recollida de Residus d'Osona, SL. La freqüència de la recollida és de 2 dies per setmana durant tot l'any.

La FORM (fracció orgànica) recollida es porta fins a la planta de transferència de residus municipals de Vic des d'on es transporta fins al Centre de Tractament de Residus municipals (CTR) d'Osona i Ripollès situat a Orís. El circuit de FORM està donat d'alta a l'Agència de Residus.

A continuació es mostra l'anàlisi de la recollida de la fracció orgànica al municipi:

ANÀLISI QUANTITATIU
La quantitat de FORM recollida ha anat variant els últims 5 anys, disminuint de 164 tones el 2013 a 118 tones el 2015, i recuperant-se els darrers anys fins a 146 tones. Si tenim en compte la recollida per habitant mitjana, obtenim que passem de 204 g/hab/dia el 2013 a 150 g/hab/dia el 2015. Actualment és de 185 g/hab/dia.

ANÀLISI QUALITATIU
Les caracteritzacions de la FORM que programa l'Agència de Residus de Catalunya cada trimestre ens permeten determinar la qualitat de la fracció orgànica recollida selectivament.

A continuació es mostra els resultats de les caracteritzacions del 2016 i 2018:

Si analitzem les últimes caracteritzacions, obtenim de mitjana un 6,41% d'impropis a les mostres. La proporció d'impropis a les caracteritzacions del 3r trimestre de 2016 i del 4t trimestre de 2017 foren altes, superant el 9,50% de les mostres. Les últimes registren una mitjana de 6,50%.

Si fem una anàlisi més acurada de la tipologia d'impropis que s'han detectat a les mostres durant el 2016, 2017 i 2018 detectem que els residus de "Plàstic, mixtos i film" representen un 1,52% en pes de les mostres, corresponent al 24% del total d'impropis. També cal destacar les bosses de plàstic amb un 19%.

SITUACIÓ FUTURA: LA RECOLLIDA PORTA A PORTA

La implantació de la recollida porta a porta comportarà:

• Treure de la via pública tots els contenidors.
• Modificar la freqüència de la recollida.
• Crear diverses àrees d'aportació de residus, per donar servei als habitatges disseminats i a la població resident no habitual.

FREQÜÈNCIA DE RECOLLIDA
En aquests moments els veïns/es del municipi poden desprendre's dels residus les 24 hores del dia durant 365 dies a l'any. Amb la implantació de la recollida porta a porta quedarà més ajustada la recollida de residus a les llars.

Actualment es fa la recollida d'orgànica 2 dies a la setmana i segurament aquesta freqüència augmentarà a 3 dies per setmana. La recollida multi producte es mantindrà a 2 dies a la setmana.

Si que es reduirà la freqüència de recollida de la fracció resta, que actualment és de 2 dies/setmana, i passarà a ser quinzenal.

Els contenidors iglús de vidre també es retiraran i la recollida d'aquesta fracció es passarà a fer porta a porta. El municipi és el primer a la comarca d'Osona a retirar també els contenidors de vidre al carrer. Actualment es fa una recollida mensual i passarà a fer-se quinzenal.

La població haurà de deixar els residus a l'entrada dels habitatges al vespre de 20 hores a 22 hores i l'empresa Recollida de Residus d'Osona començarà la recollida porta a porta a les 22 hores.

CIRCUITS DE RECOLLIDA DE FRACCIÓ ORGÀNICA
La recollida s'efectuarà amb un vehicle de càrrega posterior, amb un conductor i un o dos peons.
L'orgànica recollida es continuarà transportant, com fins ara, a la planta de transferència de residus municipals de Vic i d'aquí fins al Centre de tractament de residus municipals (CTR) d'Osona i el Ripollès que hi ha al terme d'Orís.

PUNTS DE RECOLLIDA
Amb la recollida porta a porta s'amplien els punts de recollida. Actualment cada dia de recollida es buiden 60 contenidors de 240 litres i els contenidors dels productors singulars. A partir de la implantació del sistema porta a porta els serveis de recollida buidaran el contingut d'uns 1.000 cubells aprox. de 25 litres i els dels productors singulars. La recollida porta a porta no es farà en sòl rústic i per tal de donar servei als habitatges disseminats es crearan 6 àrees d'aportació de residus amb contenidors: 2 per cada nucli de població: Cantonigròs, l'Esquirol i Sant Martí Sescorts. Aquestes àrees estaran tancades i vigilades amb càmeres.

Aquestes àrees donaran servei únicament als habitatges disseminats i permetran cobrir situacions "d'emergència". També donaran servei als veïns/es no residents habituals, els de cap de setmana o de temporada.

BOSSA COMPOSTABLE OBLIGATÒRIA
L'ús de la bossa compostable passarà a ser obligatori. Tots els habitants hauran de lliurar les restes orgàniques mitjançant bossa compostable. En el cas que posin a disposició dels serveis de recollida l'orgànica amb bossa de plàstic, els serveis no la recolliran i deixaran una nota a sobre el cubell especificant que no s'ha recollit perquè la bossa no és compostable. Tampoc es recollirà la bossa quan hi hagi indicis que conté una proporció important d'impropis.

Des de la implantació de la recollida d'orgànica fins a l'actualitat l'Ajuntament de l'Esquirol ha recomanat l'ús de la bossa compostable, a partir de la implantació de la recollida porta a porta l'obligarà.

Per tal que els veïns/es s'acostumin es lliurarà de forma gratuïta un paquet de 20 bosses compostables a cada habitatge. A més es parlarà amb els propietaris de comerços de proximitat i establiments comercials mitjans del poble perquè en venguin en els seus establiments a preu de mercat.

OBJECTIUS
La modificació del sistema de recollida de residus municipals, passant de la recollida amb contenidor a la recollida porta a porta, té els següents objectius:

 • Augmentar la recollida selectiva dels residus municipals. Diverses experiències en l'àmbit municipal ens fan preveure que la recollida porta a porta ens permetrà recollir una major quantitat de les fraccions valoritzables: orgànica, multi producte (recollida conjunta de paper i cartró i envasos lleugers), vidre i residus especials.
 • Disminuir la recollida de fracció resta al municipi. Amb la recollida porta a porta es disminuirà la freqüència de recollida de la fracció resta i això afavorirà que la població participi més en la recollida selectiva i disminueixi la recollida de fracció resta que actualment es transporta fins al Centre de tractament de residus municipals (CTR) d'Osona i el Ripollès.
 • Millorar la tria selectiva de residus municipals als habitatges i productors singulars. Fins ara els veïns/es tenien la possibilitat de llençar els residus a qualsevol contenidor de la via pública durant les 24 hores cada dia. El fet d'establir horaris de recollida i fraccions recollides permetrà conscienciar a la població de la necessitat de triar correctament.
 • Ajustar els costos de gestió de residus en l'àmbit municipal. En aquests moments s'està redactant una anàlisi de costos exhaustiva. La recollida porta a porta comportarà un increment dels costos de recollida perquè el temps de recollida serà major. També esperem que la major recollida de les fraccions valoritzables permeti disminuir els costos de tractament, i que els costos globals de gestió de residus es mantinguin. Concretament, pel que fa a la recollida selectiva de la fracció orgànica es volen assolir els següents objectius:
 • Augmentar el grau de participació de la població en la recollida selectiva de la fracció orgànica. Concretament es vol recollir la quantitat de FORM que representi una producció mitjana de 200 g/hab/dia.
 • Augmentar el grau de participació dels productors singulars (establiments de restauració,...) de fracció orgànica en la recollida selectiva. Concretament es vol recollir la quantitat de FORM que representi una mitjana de 200 g/hab/dia.
 • Millorar la qualitat de la FORM recollida a valors per sota del 3% d'impropis.
 • Disminuir la presència de bosses de plàstic a les mostres.

INDICADORS
Per tal de valorar l'acompliment dels objectius fixats es tindran en compte els següents indicadors:

• Recollida selectiva global.
A finals de cada mes es comprovarà les tones de fraccions valoritzables (orgànica, multi producte, vidre i especials) recollides al municipi i es calcularà l'índex de recollida selectiva respecte a la producció global. Està previst que la recollida de residus porta a porta permetrà augmentar l'índex de recollida fins a valors propers al 80%.

• Generació de fracció resta.
A finals de cada mes es comprovarà les tones de fracció resta recollida al municipi. Està previst que la recollida porta a porta permetrà disminuir substancialment la fracció resta recollida. L'any 2017 es recolliren 483 tones de resta representant una mitjana de 613 g/hab/dia. Amb el sistema de recollida porta a porta es preveu recollir una mitjana de 425 g/hab/dia de resta que equival a 335 tones a l'any.

• Quantitat de recollida selectiva de FORM.
A finals de cada mes es comprovarà les tones de FORM recollides al municipi i es calcularà la producció mitjana per habitant. Està previst que amb les actuacions que es portaran a terme s'aconsegueixi recollir de mitjana 225 g/hab/dia.

• Qualitat de la recollida selectiva de la FORM
Es farà un seguiment acurat de les caracteritzacions de l'orgànica que programarà l'Agència de Residus de Catalunya. S'analitzaran els butlletins resultants de les caracteritzacions i es comprovaran els resultats de cada tipus d'impropi en comparació amb el global de la mostra i dels impropis. Es prestarà especial atenció a la proporció de bosses de plàstic. Considerem que l'ús obligatori de bosses compostables permetrà disminuir dràsticament la proporció de bosses de plàstic de la fracció orgànica.

PLA D'ACTUACIÓ
Per aconseguir aquests objectius l'Ajuntament de l'Esquirol implanta la recollida porta a porta de residus municipals desenvolupant una campanya informativa que contindrà les següents fases:

CAMPANYA INFORMATIVA
L'empresa Recollida de Residus d'Osona, SL coordina i desenvolupa la campanya informativa. Aquesta empresa efectua la recollida de residus al municipi i disposa de personal qualificat per desenvolupar la campanya informativa. La campanya informativa està composta d'una bustiada domiciliària, 3 sessions informatives, un porta a porta informatiu domiciliari adreçat als productors singulars i activitats educatives a l'escola de l'Esquirol.

a) Bustiada domiciliària i cartelleria.

b) Sessions informatives

Es portaran a terme tres sessions informatives, a Cantonigròs, Sant Martí Sescorts i l'Esquirol, on s'explicaran quins són els resultats de la recollida selectiva de la FORM i de la resta de fraccions i les raons per les quals l'Ajuntament de l'Esquirol ha apostat per la recollida porta a porta. En aquests moments ja s'ha fet 1 sessió prèvia on ja s'ha explicat l'aposta del canvi de model a la població. Es comentaran tots els aspectes pràctics que cal tenir en compte amb el canvi de sistema, com per exemple, l'obligatorietat d'utilitzar bosses compostables per a la recollida d'orgànica.

Es farà especial èmfasi en l'obligació d'utilitzar bosses compostables i d'evitar llençar en la fracció orgànica bosses de plàstic, plàstic, mixtos i film, paper i cartró i altres tipus de residus no biodegradables.

Al finalitzar la sessió a Sant Martí Sescorts i a Cantonigròs es repartiran cubells de 25 litres (codificats), un imant amb l'horari de la recollida i un paquet de bosses compostables entre els veïns assistents. Aquells veïns que no puguin assistir a les reunions o a la recollida del cubell, el podran venir a recollir a les oficines municipals de dilluns a divendres de 9h. a 15h.

d) Porta a porta informatiu a productors singulars.

Un equip d'informadors ambientals es desplaçaran fins als productors singulars de fracció orgànica. Parlaran amb el responsable de l'establiment i se li faran una sèrie de qüestions relatives a la gestió de residus en general i de la fracció orgànica. Aquesta visita servirà per recordar al propietari els dies que cal posar el contenidor a disposició del servei de recollida de residus.

La visita permetrà insistir en la necessitat de gestionar correctament els residus i també permetrà recollir experiències i opinions de primera mà. A l'Esquirol hi ha 37 productors singulars amb la següent tipologia: 8 menjadors col·lectius (1 centre escolar, 2 residències, 5 cases de colònies i 1 menjador), 5 bars, 9 restaurants, 3 hostals, 8 comerços de proximitat, 3 supermercats i 1 fàbrica de formatges.

d) Activitat escolar

Els menors són uns grans prescriptors dels nous sistemes de tria i de gestió de residus, per això és molt important fer-los partícips del canvi. Això és, bàsicament, per les següents raons:

• Creixen en un món en el qual els missatges ecològics, de sostenibilitat i d'eficiència ambiental estan a l'ordre del dia.
• Estan formats i molt sensibilitzats.
• Són sensibles a la gestió del medi ambient perquè és una qüestió de present, però sobretot de futur, i ells es projecten cap al futur.

Partint d'aquestes premisses s'ha decidit organitzar activitats adaptades a tots els nivells educatius de l'escola El Cabrerès durant la "Setmana Bio" emmarcada dins el Collsacabra Viu

AVALUACIÓ DELS RESULTATS
Cada mes es valorarà la quantitat de les fraccions recollides selectivament al municipi i concretament la fracció orgànica. L'empresa Recollida de Residus d'Osona, SL farà un control diari de les adreces que treuen de manera incorrecta o qualsevol incidència. En cas que algun habitatge de forma reiterada s'equivoqui en el moment de posar a disposició dels serveis de recollida la fracció que pertoca en funció del dia de la setmana que és, ser li farà una trucada o visita per si té algun dubte.

MATERIAL NECESSARI
Per a portar a terme la campanya per a millorar la recollida selectiva de la fracció orgànica i implantar la recollida de residus municipals porta a porta, l'ajuntament de l'Esquirol adquirirà cubells, bosses compostables i dissenyarà i editarà díptics, cartells i imants. A continuació es descriuen les característiques d'aquests materials:

CUBELLS
L'Agència de Residus de Catalunya resolgué l'atorgament d'ajuts per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals concedint a l'Ajuntament de l'Esquirol, la totalitat de l'import sol·licitat, corresponent a 7.639 €.

Amb aquesta ajuda econòmica l'Ajuntament ha adquirit cubells de 25 litres de capacitat per lliurar de forma gratuïta als veïns/es. Els cubells aniran serigrafiats amb un missatge indicatiu dels residus que poden anar a la fracció orgànica i al vidre.

A la part frontal portaran un xip, que servirà per associar cada cubell a una única adreça, de manera que es podrà conèixer, quan es produeixen incidències, de quin habitatge es tracta.

Els cubells marrons serviran per treure la fracció orgànica al carrer, mentre que a la cuina els veïns ja disposen majoritàriament dels cubells de 10 litres airejats. El sistema de doble cubell suposa un avantatge pels habitatges, que poden dipositar més d'una bossa d'orgànica dins el cubell de carrer, en cas que ho necessitin, mentre que l'altre sempre resta buit per poder continuar fent la selecció. També és una millora quant a la higiene del cubell de la cuina, ja que mai es quedarà moltes hores al carrer.

Els cubells són elaborats amb plàstic PP reciclat 70-95% i reciclable 100%, color marró i amb nansa de plàstic amb sistema de bloqueig d'obertura per tal que els gossos, gats o altres animals puguin obrir-lo mentre estigui al carrer. Resistents als rajos UV i als agents químics i biològics. Les dimensions aproximades seran de 450 mm alçada x 300 mm amplada x 295 mm profunditat. Els xips o TAGs RFID UHF són emissors passius amb codi únic que es detecten pel lector mitjançant lectura a distància.

BOSSES COMPOSTABLES

Serà obligatori l'ús de la bossa compostable. S'adquiriran paquets de 20 bosses compostables que es repartiran gratuïtament als veïns de l'Esquirol, Cantonigròs i Sant Martí Sescorts al mateix moment de l'entrega de cubells.

Les bosses que es subministraran seran aptes pels cubells de 10 litres que es tenen als habitatges, i presentaran les següents característiques: Les bosses estaran fetes amb materials i substàncies compostables (fècula de patata o fibra de soja) d'acord amb la norma EN 13432 i no tòxics. Tindran un gruix mínim de 15 micres i indicaran que la bossa és compostable. Les dimensions seran les adequades pels cubells de 10 litres de capacitat, que són de 450 mm x 430 mm i es presenten amb paquets de 20 unitats.

A una cara de les bosses s'indicarà que els materials són considerats aptes per la recollida selectiva de la FORM i disposaran del Distintiu de garantia de qualitat ambiental o d'un certificat de compostabilitat.

CONTENIDORS PER LA RECOLLIDA DE GESPA
S'adquiriran 150 contenidors per recollir la gespa que es genera als habitatges dels nuclis urbans que disposen de superfície de jardí. D'entrada es preveu que uns 100 contenidors tindran una capacitat de 120 litres i uns 50 contenidors de 240 litres. Tots disposaran d'un xip que permetrà identificar l'usuari. El cost dels cubells és assumit en un 50% per l'Ajuntament, l'altre 50% anirà a càrrec dels veïns que el sol·licitin.

Les característiques dels contenidors seran:
• Contenidors amb capacitat de 120 litres: fabricats amb polietilè d'alta densitat, 100% reciclable, de color marró RAL 8024, amb dues rodes amb llanta de polipropilè i coberta de cautxú massís de 200 mm de diàmetre x 50 mm. Amb nanses ergonòmiques a tots els costats, protegit contra les radiacions ultraviolades. Pesa 10 kg i permet una càrrega màxima de 50 kg. Les mides són 505 mm llarg x 555 mm ample x 1005 mm alt.

• Contenidors amb capacitat de 240 litres: fabricats amb polietilè d'alta densitat, 100% reciclable, de color marró RAL 8024, amb dues rodes de cautxú massís de 200 mm de diàmetre x 50 mm. Amb nanses ergonòmiques a tots els costats, protegit contra les radiacions ultraviolades. Pesa 14 kg i permet una càrrega màxima de 96 kg. Les mides són 647 mm llarg x 580 mm ample x 1060 mm alt.

IMANTS
Per tal que els veïns s'acostumin en l'hàbit de treure una fracció diferent segons el dia de la setmana, es prepararà un calendari per recordar els dies que toca cada fracció. Serà un imant amb unes mides aproximades de 10 cm x 15 cm que es podrà penjar a la nevera dels habitatges per a consultar en cas de dubte.