Inici de les obres d’urbanització del carrer Jaume Pons a l'Esquirol

Vist l’expedient de licitació per a la contractació de l’obra URBANITZACIÓ DEL CARRER JAUME PONS, de tramitació ordinària i procediment obert i amb un únic criteri d’adjudicació. Atès que durant el termini obert a l’efecte es presentaren 18 proposicions, i vistes les valoracions realitzades per la Mesa de Contractació, de conformitat amb les quals s’han atorgat les puntuacions que s’indiquen, i ordenades per ordre de prelació, segons segueix:

Atès que dins del termini conferit, el licitador amb l'oferta econòmicament més avantatjosa ha constituït la garantia definitiva i ha presentat els documents justificatius exigits.

El Ple de l'Ajuntament de l'Esquirol va adoptar per unanimitat el passat dia 10 d'abril l'acord d'adjudicar el contracte a l'empresa, ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, pel preu de CENT TRENTA-DOS MIL CINC-CENTS TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS (132.503,17€ – IVA inclòs). Es preveu, doncs, i després de ser aprovats tots els acords previs, l'inici de les obres durant el pròxim mes de maig. L'Ajuntament vetllarà perquè les obres, amb una durada aproximada de 3 mesos, tinguin una afectació mínima sobre els veïns del Carrer Jaume Pons, carrer del Puig i Passeig del Padró; tanmateix es preveu que aquestes no afectin el normal funcionament de l'Escola "El Cabrerès", i a les activitats programades al pavelló, piscina i camp de futbol municipals.