INICI DE LES OBRES DE REVESTIMENT DE CUNETES I MILLORA DE MARGES A LA CARRETERA DE L’ESQUIROL A TAVERTET (BV-5207) PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I FUTUR DESPLEGAMENT DE LA FIBRÀ ÒPTICA

La xarxa viària de la Diputació de Barcelona, actualment composada per uns 1.574 km, compta amb nombroses carreteres amb amplades mitjanes de calçada insuficients, habitualment amb vorals reduïts o inexistents, que requereixen un sobreample auxiliar per a assolir una millor funcionalitat i seguretat de la via, especialment en trams amb revolts i trànsit intens, circulació de vehicles pesants o concentració d’accidents.

L’objectiu d’aquestes obres promogudes per l’Ajuntament de l’Esquirol i la Diputació de Barcelona que s’han iniciat aquest mes d’abril, que tenen un termini previst d’execució de 5 mesos, i amb un cost integrament assumit per la Diputació de 1.127.998,95 € (IVA inclòs), és la construcció de cunetes revestides de formigó a la carretera titularitat de la Diputació de Barcelona BV-5207 de l’Esquirol a Tavertet, per tal que estiguin preparades per al trànsit ocasional dels vehicles quan sigui necessari, i comptin amb una amplada suficient per a la circulació en condicions de seguretat. Així mateix, s’aconseguirà una millora del drenatge lateral i de la conservació viària general, i s’aprofitarà pel desplegament d’una infraestructura de canalització susceptible d’albergar el desplegament en un futur de xarxes de comunicacions de nova generació com la fibra òptica.

Les obres s’inicien per l’execució de les arquetes i posteriorment es procedirà a realitzar la resta d’actuacions. Finalment es realitzaran uns apedaçats de ferm en les zones que ho requereixin.

Durant les obres, es regularà el trànsit (pas alternatiu) en les fases que així ho requereixin.

Descripció de l’obra:

L’obra consisteix principalment en la construcció de diversos trams de cuneta revestida de formigó de 1,20 metres d’amplada, així com la construcció en el seu interior d’un prisma de canalitzacions format per 12 microductes de 20 mm de diàmetre per a infraestructura de comunicacions. Aquest prisma s’inicia a l’arqueta més propera als nodes de la xarxa existent troncal de comunicacions i arriba a nuclis de municipis de l’interior utilitzant les carreteres de la xarxa local de la Diputació de Barcelona com a suport físic de pas de la infraestructura nova.

Per la construcció de la cuneta cal portar a terme prèviament la reparació de les vores de la calçada malmeses en els trams objecte de la present actuació i la prolongació de les obres de fàbrica existents.

Prèviament a la construcció de la cuneta, es compactarà el fons de caixa fins al 95% del PM al qual se li perfilarà la mateixa secció de la cuneta. La cuneta projectada té una amplada mínima de 1,20 metres, en forma de “L”, amb un pendent màxim de 1:6 i disposa d’un gruix de 20 cm formigó HA-25/P/10/I.

Finalitzades les actuacions anteriorment descrites, es realitzarà la neteja de l’obra i la reposició de la senyalització malmesa.