INICI DE LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM A CANTONIGRÒS

Aquest mes de març han començat les obres de la segona fase de la xarxa de clavegueram a Cantonigròs per un import de 290.288,84 € amb un termini d’execució d’aproximadament tres mesos.

Actualment la xarxa de clavegueram de Cantonigròs és una xarxa unitària, és a dir, hi transcorren aigües pluvials i aigües residuals. Cantonigròs està situat al cim de la carena i les seves aigües es recullen o bé cap a un costat o bé cap a l’altre. Donada l’orografia, aquesta xarxa de sanejament es divideix en dues vessants, Est i Oest, les quals són independents. Només una part de la vessant Oest està connectada a l’EDAR mentre que la resta de col·lectors, tant de la vessant Est com Oest, aboquen les seves aigües directament al medi previ pas per diferents foses sèptiques.

La present obra forma part de la segona fase de l’EDAR (Estació depuradora d’aigües residuals) de Cantonigròs. En aquesta fase el que es pretén és que tota la vessant Oest estigui conectada amb un col.lector de 810 m a construir que s’unirà, al que fou construït aigües avall durant la primera fase,  finalitzada l’any 2018, quan es va fer l’EDAR i gairebé 700 metres de col·lectors. La suma de les dues fases suposa donar cobertura de sanejament a un 70% de la población de Cantonigròs. En una fase futura, l’objectiu és unir ambdues vessants mitjançant una canonada d’impulsió i un bombament per tal que tota la xarxa de sanejament del nucli de Cantonigròs estigui connectat a la seva EDAR, la qual es preveu que pugui ser ampliada.

L’espai on s’han de desenvolupar les obres son camps de pastura i està qualificat segons el planejament vigent de l’Esquirol com a PP4 – Ponent 2 (Pla Parcial). Malgrat això, es pretén modificar el pla parcial aprovat (PP4), arran d’una proposta veïnal. És per això que, previ al començament de les obres, es va fer una revisió del projecte entre el promotor, en aquest cas l’ajuntament de l’Esquirol, i la direcció d’obres. En aquesta revisió del projecte es va detectar que el col·lector projectat passaria pel mig de parcel·les privades en cas que s’aprovés la modificació del PP4. Per aquest motiu es va plantejar la redacció d’un projecte modificat que estudiés un nou traçat del col·lector i que aquest fos compatible amb ambdues propostes del pla parcial – el que ja està aprovat i la proposta de modificació. El mes de setembre de 2021, s’encarregà a l’enginyeria Colomer-Rifà la redacció del projecte modificat d’aquesta segona fase.

ESTAT ACTUAL DE LA XARXA DE SANEJAMENT DE CANTONIGRÒS

Tal com s’ha comentat anteriorment, la xarxa de sanejament del nucli de Cantonigròs és unitària i es divideix en dues vessants: Est i Oest. Les xarxes que transcorren pels dos vessants, a dia d’avui són independents i no estan unides o comunicades entre sí. Això fa que hi hagi diferents punts d’abocaments al medi.

La vessant Est està dotada amb una fosa sèptica que fa la funció de depurar les aigües residuals abans de ser abocades al medi. La vessant Oest, fins al moment, està dividida en dues parts independents: part Nord i part Sud. La part Nord està dotada d’una fosa sèptica i la part Sud està connectada a l’estació depuradora d’aigües residuals executada l’any 2018. El sistema de tractament de l’EDAR està constituït pel tractament primari, mitjançant dos tancs polivalents de 3 cambres cada un, i el tractament secundari, format per un mòdul de contactors biològics rotatius i decantador lamel·lar. Hi ha la previsió que es pugui ampliar mitjançant la col·locació d’un segon mòdul de contactors biològics rotatius i decantador lamel·lar en paral·lel.


DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA

En el present obra es pretén unir tota la xarxa de sanejament de la vessant Oest per tal que aquesta estigui connectada a l’EDAR, ja que actualment la part Nord no ho està. Per a resoldre la problemàtica actual, es projecte un col·lector que tindrà una longitud d’uns 808 metres i transcorrerà principalment per camps. Aquest col·lector començarà al pou existent previ a la fosa sèptica existent, la qual es retirarà, i es connectarà en el pou existent situat a la intersecció entre el carrer Pompeu Fabra i el camí de l’Esquirol. Addicionalment caldrà realitzar algunes connexions de col·lectors existents que actualment desaigüen directament al medi. S’han projectat dos sobreeixidors, un en el pou 1 i un en el pou existent de connexió, ja que són 2 punts on és podria donar una aportació d’aigües pluvials important. D’aquesta manera es podrá alliberar capacitat pel nou col·lector. Aquests sobreeixidors s’han dimensionat per una dilució de les aigües residuals de 1:5.

Al llarg del traçat s’interceptaran diferents col·lectors existents del sector Oest de Cantonigròs i es connectaran al nou col·lector.

Pous de registre
Es construiran un total de 16 pous de registre, els quals tindran un diàmetre de 100 cm Per a la col·locació dels pous es realitzarà una solera de 15 cm de gruix amb formación de mitja canya amb formigó. Els pous de registre situats en camp es deixaran uns 50 cm més aixecats respecte la cota del terreny existent, per tal que puguin ser visibles.

Retirada de la fosa sèptica existent
Una vegada s’hagin construït els aproximadament 810 m de col·lector, caldrà retirar la fosa sèptica existent que tracta les aigües residuals del sector Oest de Cantonigròs, demolir la fonamentació on està recolzada i retirar el col·lector vistos en aquesta zona, per tal de deixar l’espai net.

Reposicions
La majoria de l’excavació a realitzar transcorre per camps, però a la part final on el col·lector es connecta amb la xarxa existent, caldrà demolir un tram de paviment de formigó per tal de realitzar la rasa. Així doncs, caldrà pavimentar-ho de nou amb asfalt.