CONSOLIDACIÓ DE LES RESTES EXCAVADES AL CASTELL DE CABRERA

Les obres de consolidació es realitzen durant aquest mes d’abril i maig.

La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central, en sessió que va tenir lloc el 26 de març de 2021, va acordar per unanimitat  autoritzar les intervencions derivades del Projecte de consolidació de les restes excavades l’any 2019 al Castell de Cabrera (L’Esquirol, Osona). 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA INTERVENCIÓ

Aquest projecte es redacta per tal de realitzar una actuació de consolidació de de les restes arqueològiques del Castell de Cabrera. Aquesta actuació deriva de l’excavació a la zona del Castell realitzada el mes d’abril de 2019 dins del projecte arqueològic quadriennal 2018-2021 anomenat “L’Esquerda: Punts estratègics sobre el Ter des de la prehistòria fins a l’edat mitjana” aprovat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Tal i com es descriu en el projecte anteriorment mencionat, l’objectiu d’iniciar l’actuació arqueològica era determinar la potencialitat de les restes i l’abast cronològic del castell. A més, es descrivia que el tractament de les restes tant de les existents (torre) com de les aparegudes (mur perimetral) passaria per la consolidació estructural d’aquestes restes, sense recreixement que permetés la conservació i la seva integració en un projecte futur en cas de poder-se excavar tot el conjunt del castell. L’actuació de consolidació, per tant, ha de ser una intervenció de mínims, per assegurar les estructures, evitar-ne la degradació en un entorn de climatologia molt variable i que en cas necessari sigui reversible.
Aquest projecte rep el suport de l’Ajuntament del municipi: l’Esquirol, el qual té voluntat de continuar els treballs per tal de recuperar el monument i actua com a promotor d’aquesta obra, conjuntament amb la Fundació l’Esquerda.

PROPOSTA I AVALUACIÓ D’IMPACTE DE LA INTERVENCIÓ

Es preveu que l’actuació de consolidació sigui el més discreta possible per deixar un aspecte el més original possible i evitar una alteració en la lectura de les estructures. Aquesta actuació està enfocada a optimitzar la conservació de les restes actuals, i en el cas que es produeixin actuacions arqueològiques en els propers anys que destapin la resta del conjunt del castell de Cabrera, es pugui decidir en un futur una actuació de conjunt en tot el monument.

La consolidació a més, utilitzarà materials i tècniques el més similars possibles a les originals, per evitar la presènciade sals i alteracions tant a nivell estètic com funcional. L’actuació també permetrà que les tasques que es realitzin siguin reversibles en cas necessari.

 

 

A continuació procedim a descriure com s’actuarà:

1. NETEJA I SANEJAMENT DE L’OBRA ORIGINAL.

Eliminació amb mitjans manuals de terres i restes vegetals acumulades en els coronaments i paraments del mur perimetral, així com també dels morters disgregats de la torre circular.

Respecte les intervencions anteriors detectades en la torre, inicialment no es preveu la seva retirada a causa de la seva bona factura i bon estat de conservació que presenta. Tant sols es preveu eliminar puntualment les restes de morter de ciment que puguin quedar més a la vista.

2. CONSOLIDACIÓ I REINTEGRACIÓ DE CORONAMENTS DE LES ESTRUCTURES.

Consolidació del coronament del mur perimetral mitjançant la substitució de la terra com a material lligant per morter de calç hidràulica i àrids, en proporció 1:4, elaborat a l’obra i amb aspecte visual similar al material lligant original. Prèviament es realitzarà el desmuntatge de les pedres que conformen les filades superiors dels murs, les quals es recol·locaran de nou en el seu lloc original i es fixaran amb morter de calç.

Consolidació del coronament de la torre mitjançant l’aplicació de morter de calç hidràulica i àrids, en proporció 1:4, elaborat a l’obra, en tots els forats i juntes obertes existents en l’obra original, i es fixaran totes les pedres de l’estructura original que es presentin soltes. L’aspecte visual del morter aplicatserà similar al morter original conservat.

Puntualment, i si s’escau, es preveu la reintegració d’àrees concretes d’ambdues estructures amb pedres de recuperació procedents del mateix jaciment lligades amb morter de calç hidràulica natural i àrids, en proporció 1:4 i elaborat a l’obra i amb aspecte similar als materials lligants originals, seguint les proporcions, les filades i la disposició dels paraments dels murs originals.

3. REJUNTAT DE PARAMENTS.

Es preveu realitzar el rejuntat de paraments de les zones intervingudes utilitzant morter de calç hidràulica i àrids, en proporció 1:4, elaborat a l’obra, i amb aspecte visual similar als materials lligants originals.