CARTIPÀS MANDAT 2023-2027: DEDICACIONS, RETRIBUCIONS, DELEGACIONS I NOMENAMENTS DELS MEMBRES POLÍTICS DEL CONSISTORI

Una vegada constituïda la nova corporació municipal resultant de les eleccions celebrades el dia 28 de maig de 2023, en el passat Ple Extraordinari del 10 de juliol entre d’altres acords es va procedir a l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquest Ajuntament, així com el seu règim de retribucions, indemnitzacions, nomenaments i delegacions.

De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb l’article 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i l’article 13 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els membres de les corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec quan el desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o bé en règim de dedicació parcial –amb els límits que es fixin en les lleis de pressupostos generals de l’Estat-, així com a percebre indemnització per les despeses originades en l’exercici del seu càrrec i assistències en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la corporació.

Al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol es van adoptar els següents acords.

 • Establir que els membres de la corporació que tot seguit es detallen, exerciran els seus càrrecs amb la dedicació que igualment s’indica, i percebran catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre, i es tramitarà la seva alta al règim general de la Seguretat Social, amb efectes del dia d’adopció del present acord.

  • Àlex Montanyà (alcalde) 46.464 € bruts anuals amb una dedicació exclusiva.
  • Elisabet Redon (3a tinent d’alcalde) 8.750 € bruts anuals amb una dedicació parcial.
  • Ignasi Garolera (regidor) 8.750 € bruts anuals amb una dedicació parcial.
 • En aquest mandat 2023-2027 el total de les retribucions aprovades pels càrrecs electes han disminuit un 10% en relació al mandat 2017-2023. La retribució de l’alcalde, es a dir, l’import en concepte de nòmina que ha assumit l’Ajuntament durant el mandat 2017-2023 ha estat la següent en dos etapes:

  • Juliol 2019 / gener 2023: 42.452 € anuals bruts amb dedicació parcial.
  • Gener 2023 / juliol 2023: 34.888 € anuals bruts amb dedicació parcial.
 • Establir que, amb efectes del dia 17 de juny de 2023, data de constitució d’aquest Ajuntament, els altres membres de la corporació percebran el règim d’assistències següent. Per assistència a òrgans col·legiats 200 €
 • Donar compte de les delegacions i nomenaments efectuades per l’Alcaldia als membres polítics d’aquest ajuntament:

  • Alex Montanyà Rifà – Alcaldia

   • Urbanisme i habitatge
   • Governació
   • Comunicació i participació
   • Educació
  • Kiku Hernàndez – 1er tinent alcalde

   • Promoció Econòmica i Turisme
   • Obres públiques, manteniment i serveis
   • Esports i lleure
  • Ventura Bagaria – 2on tinent alcalde

   • Sant Martí Sescorts
   • Camins
   • Salut Pública
  • Bet Redon – 3er tinent alcalde

   • Sanitat
   • Benestar Social
   • Gent gran
  • Ignasi Garolera – regidor

   • Cultura
   • Escola de Música municipal El Faristol
   • Hisenda
  • Marta Puigdesens – regidora

   • Pagesia
   • Medi Ambient
   • Joventut
 • Nomenar els següents representants de l’Ajuntament de l’Esquirol als òrgans col·legiats que tot seguit s’especifiquen:

  • Associació de Municipis per la Independència: Il·lm. Sr. Àlex Montanyà Rifà; suplent: Sra. Elisabet Redon Verdaguer.
  • Associació Catalana de Municipis: Il·lm. Sr. Àlex Montanyà Rifà; suplent: Sr. Francesc Hernández Gallego.
  • Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: Il·lm. Sr. Àlex Montanyà Rifà; suplent: Sra. Marta Puigdesens Iglesias.
  • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: Il·lm. Sr. Àlex Montanyà Rifà; suplent: Sra. Elisabet Redon Verdaguer.
  • Pacte d’Alcaldes: Il·lm. Sr. Àlex Montanyà Rifà; suplent: Sr. Ventura Bagaria Canal.
  • Consorci d’Osona de Serveis Socials: Sra. Elisabet Redon Verdaguer; suplent: Sr. Ventura Bagaria Canal.
  • Consorci del Ter: Sr. Francesc Hernández Gallego; suplent: Sr. Ventura Bagaria Canal.
  • Consorci Localret: Il·lm. Sr. Àlex Montanyà Rifà; suplent: Sr. Ignasi Garolera Coromina.
  • ADF El Cabrerès: Sr. Ventura Bagaria Canal; suplent: Il·lm. Sr. Àlex Montanyà Rifà.
  • Consell Esportiu d’Osona: Sr. Francesc Hernández Gallego; suplent: Il·lm. Sr. Àlex Montanyà Rifà.
  • Consell Escolar Escola El Cabrerès: Il·lm. Sr. Àlex Montanyà Rifà; suplent: Sra. Marta Puigdesens Iglesias.
  • Consell Escolar Llar d’Infants l’Esquirol: Il·lm. Sr. Àlex Montanyà Rifà; suplent: Sra. Marta Puigdesens Iglesias.
  • Associació Rutes del Romànic (Camí Abat Oliba): Sr. Francesc Hernández Gallego; suplent: Il·lm. Sr. Àlex Montanyà Rifà.
  • Osona Turisme: Sr. Francesc Hernández Gallego; suplent: Il·lm. Sr. Àlex Montanyà Rifà.
  • Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC): Sr. Francesc Hernández Gallego; suplent: Il·lm. Sr. Àlex Montanyà Rifà.
  • Consell Escolar Escola de música El Faristol: Sr. Ignasi Garolera Coromina; suplent: Il·lm. Sr. Àlex Montanyà Rifà.
  • Fundació Privada Festival Internacional de Música de Cantonigròs: Sr. Ignasi Garolera Coromina; suplent: Il·lm. Sr. Àlex Montanyà Rifà.
  • Consell Escolar Municipal

   • En representació del grup municipal AUD-ERC-AM: Sr. Àlex Montanyà Rifà Suplent: Sra. Marta Puigdesens Iglesias
   • En representació del grup municipal JxC-CMt: Sr. Enric Roca Casas. Suplent: Sr. Daniel Torrents Gil.
   • En representació del grup municipal Som Cantoni: Sra. Maria Salomé Tomás Quevedo.

 

 • Crear la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de l’Esquirol, amb la següent composició:

  • Il·lm. Sr. Àlex Montanyà Rifà, Alcalde President de la corporació, que actuarà com a president.
  • Sr. Ignasi Garolera Coromina, regidor, en representació del grup municipal de Agrupació Units per Decidir – Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal.
  • Sr. Vicenç Ramon Puigví Vilà, en representació del grup municipal de Junts pel Cabrerès – Compromís Municipal.
  • Sra. Maria Salomé Tomás Quevedo, en representació del grup municipal de Som Cantoni.