ASSOLIT UN 75% DE RECOLLIDA SELECTIVA AMB EL NOU MODEL DE RECOLLIDA “PORTA A PORTA"

Des del novembre del 2018 el municipi aplica el nou model de recollida selectiva “Porta a Porta” i amb només 8 mesos s’ha assolit el 75% de recollida selectiva. Durant aquests primers mesos a l’Esquirol i a Cantonigròs s’ha passat d’un 52% a un 75% de recollida selectiva amb una disminució del rebuig del 65%.

Malgrat les primeres dificultats, cal destacar que la creixent sensibilització mediambiental i ecològica col·lectiva han ajudat a tenir uns millors resultats inicials. El nou model ha comportat un esforç de la població i, tot i les incidències previsibles i habituals en una implantació com aquesta, una bona part de la població s’ha adaptat al canvi. Així, hem aconseguit un rati de reciclatge més elevat i una major qualitat en el residus que recollim. Els objectius marcats s’assoleixen segons el que estava previst per poder arribar finalment a un reciclatge d’entre el 85% i el 90%. Ho aconseguirem, però per arribar-hi hem detectat dos aspectes que cal millorar:

Participació en el model de Recollida Selectiva “Porta a Porta”

Àrees d’aportació de deixalles per a cases disseminades i habitatges de segona residència

PARTICIPACIÓ EN EL MODEL DE RECOLLIDA SELECTIVA “PORTA A PORTA”

La lectura dels xips dels cubells d’orgànica ens mostra que han participat en la recollida selectiva fins a 780 habitatges, havent recollit un 41% més de matèria orgànica en relació als mateixos mesos de l’any anterior. S’ha detectat, però, que un 22% dels habitatges de l’Esquirol i un 29% dels habitatges de Cantonigròs no participen del model, ja sigui perquè no han recollit el cubell, perquè no el fan servir habitualment o bé perquè fan un mal ús de les àrees d’aportació repartides pel municipi.

Us informem que si el seu habitatge està donat d’alta al padró de taxes d’escombraries domiciliàries, però no participa del model de recollida selectiva porta a porta amb el cubell xipat d’orgànica, i a fi de tenir identificat el motiu pel qual aquest habitatge no participa, i poder prendre les decisions pertinents, agrairíem que es poses en contacte amb l’equip de Recollida de Residus d’Osona, al telèfon d’atenció ciutadana gratuït 900 109 82 o bé per correu electrònic: info@rro.cat.

Cal recordar, tal com ja es va informar en les diferents xerrades, que en un futur proper només aquells habitatges que participen en el model de recollida “Porta a Porta” tindran una disminució de la taxa d’escombraries.

ÀREEA D’APORTACIÓ DE DEIXALLES PER A CASES DISSEMINADES I HABITATGES DE SEGONA RESIDÈNCIA

Gràcies a l’establiment de diferents àrees d’aportació de deixalles situades a 6 punts del municipi facilitem la recollida a les cases disseminades i als veïns de segona residència. Ara bé, cal tenir present que les àrees disposen dels diferents contenidors perquè s’hi faci la selecció corresponent (vidre, multiproducte, rebuig i orgànica) tal com la faríem amb el “Porta a Porta”, i que a les àrees no s’hi poden deixar andròmines, trastos, ni deixalles que no estiguin expressament indicades als contenidors.

És important recordar que si s’utilitzen les àrees d’aportació de deixalles i no es fa la selecció d’aquestes, això penalitza a la resta de veïns i veïnes del municipi.

ANDROMINES NO! SELECCIÓ SI!

Des de l’Ajuntament valorem positivament aquest canvi i treballarem de forma continuada per buscar solucions i adaptar-nos a les necessitats que vagin sorgint.

Us volem recordar que a més a més del servei de recollida “Porta a Porta”, el municipi compte amb aquests altres serveis en relació al tractament de deixalles:

  1. Servei gratuït de recollida de trastos voluminosos el quart divendres de cada mes, previ avís a les oficines de l’Ajuntament fins a un màxim de 25 domicilis (Tel. 93 856 80 00).
  2. Hi ha disponible la deixalleria municipal d’accés gratuït a Manlleu per a tots els veïns del municipi (Consultar horari d’obertura).
  3. A l’Esquirol i a Cantonigròs, hi ha a la via pública contenidors per a la recollida de roba usada i per a l’oli de cuina.
  4. A l’entrada de l’Ajuntament hi ha una mini deixalleria on dipositar: cd’s, piles i bateries de mòbil, bombetes i cartutxos de tinta.
  5. Periòdicament està previst desplaçar a Cantonigròs la deixalleria mòbil.