Aprovat el projecte executiu d’aparcament i vial a Cantonigròs i convocatòria de licitació per a la seva contractació i execució.

Al Ple de l'Ajuntament de l'Esquirol del passat dilluns 8 d'octubre s'arribà entre d'altres als següents acords:

Aprovació del projecte executiu d'obra municipal titulat PROJECTE EXECUTIU D'APARCAMENT I VIAL A CANTONIGRÒS, amb un pressupost d'execució per contracta de 231.404,96 euros (IVA no inclòs), redactat per encàrrec d'aquest Ajuntament per Urbaning (Idem Innova SL). El projecte esmentat compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions tècniques que hi són aplicables. El projecte d'obres de referència conté l'estudi de seguretat i salut que preveu l'article 5 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, mitjançant el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres.

Aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i amb un únic criteri d'adjudicació, del contracte d'execució de les obres contingudes en el PROJECTE EXECUTIU D'APARCAMENT I VIAL A CANTONIGRÒS, L'ESQUIROL, per import de 231.404,96 euros, corresponents al valor estimat del contracte, als quals s'haurà de repercutir 48.595,04 euros corresponents a l'Impost sobre el Valor afegit i una durada de quatre (4) mesos.

Aprovació dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars que han de regir la contractació mitjançant procediment obert del present contracte d'obres.

L'encàrrec del projecte per a la construcció d'aquest aparcament situat al costat de l'església de Sant Roc de Cantonigròs respon al Pla de Mobilitat de Cantonigròs traçat conjuntament amb els veïns de Cantonigròs i l'Ajuntament durant l'any 2017 per resoldre els problemes de mobilitat del centre del poble, que afecten tant als vianants com als vehicles que hi circulen i s'hi estacionen. La construcció d'aquest nou aparcament és el primer pas per pacificar de trànsit el carrer Major i el camí Ral i apropar els visitants de La Foradada al centre del poble per incrementar la presència d'aquests als comerços i establiments. L'obertura del nou vial també permetrà millorar la circulació entre el camí Ral i el Carrer Major. Aquest nou vial és de plataforma única, d'aquesta manera queden eliminades totes les barreres arquitectòniques. Amb el mateix disseny constructiu es preveu la nova urbanització del carrer Major i el camí Ral, una remodelació que es preveu executar durant l'any 2019 i 2020.

El nou aparcament i vial tenen cabuda per a 35-40 places, i està dissenyat per a ser utilitzat com a espai per ocupar també sense vehicles. És per això que s'envolta de zona verda i arbrat, i el ferm es preveu de sauló.

Adjuntem la proposta de materials pels carrers del centre de Cantonigròs:

Adjunt noticia: PDF icon Download materials_linia.pdf (2.7 MB)