Ajut econòmic pel pla director d'abastament d'aigua potable

L'Ajuntament rep un ajut econòmic de 20.999 € pel Pla director d'abastament d'aigua potable municipal i sol·licita una subvenció a l'Agència Catalana de l'Aigua per valor de 225.000 € per fer front a mesures extraordinàries i urgents a causa de la situació de sequera excepcional a Catalunya.

Per afrontar la crítica situació de sequera, la Diputació de Barcelona atorga 20.999 € a l'Ajuntament de l'Esquirol per a l'actualització del Pla director d'abastament d'aigua potable municipal. Per altra banda, l'Ajuntament presenta davant de l'ACA una sol·licitud de subvenció de 225.000 € adreçada a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana de tot el municipi.

El municipi de l'Esquirol i quatre municipis més de la demarcació de Barcelona assoleixen un ajut econòmic per un import total de 90.999 € relatiu a la "Millora de les xarxes de serveis urbans". Els plans directors de xarxes de serveis són una eina de suport a la presa de decisions d'inversió en la millora de les xarxes de titularitat municipal com són aigua potable, enllumenat públic i clavegueram.

L'Ajuntament va sol·licitar a la Diputació la seva cooperació i assistència per a la realització d'una actuació que s'emmarca en les millores de les xarxes de serveis urbans i d'acord amb la valoració de les sol·licituds presentades i la puntuació obtinguda: grau de viabilitat de la proposta sol·licitada, valoració tècnica dels paràmetres de la necessitat i població, la Diputació de Barcelona va decretar estimar les sol·licituds i l'atorgament dels recursos tècnics que es prestaran mitjançant contractació externa als cinc municipis.

En aquest cas, l'actualització valorada en 20.999 € del Pla director d'abastament d'aigua potable municipal inclou els treballs sobre l'inventari de la xarxa a l'Esquirol, Cantonigròs i Sant Martí Sescorts, incloses totes les conduccions d'aigua, els pous i els dipòsits, una diagnosi sobre el seu estat de conservació, propostes de millora amb les característiques tècniques, i un pla d'etapes d'inversió que permetran millorar les condicions de pressió en diverses zones del municipi alhora que incrementar el rendiment de la xarxa i millorar les condicions actuals de funcionament.


Per altra banda, atès que l'Agència Catalana de l'Aigua (Departament d'Acció Climàtica, Alimentació, i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya) va aprovar les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana; l'Ajuntament el passat mes de setembre va presentar tres memòries valorades per a inversions al municipi objecte d'aquesta línia de subvenció per un import total de 250.273 €.

L'import de la subvenció pot arribar al 90% de la inversió prevista i les actuacions s'han d'executar en el període comprès entre l'1 de gener de 2023 i l'1 d'octubre de 2025.

Les actuacions previstes al municipi són les següents:

  1. Obra hidràulica per a la regulació de cabals i pressió a Sant Martí Sescorts, Cantonigròs i l'Esquirol per a la ràpida detecció i reparació de fuites: 121.672 €
  2. Instal·lació de sistema integrat de comptadors que permet la tele-lectura amb l'objectiu que els veïns, veïnes i l'administració tinguin el control dels consums i anomalies en temps real a través d'avisos i alarmes: 84.445 €
  3. Reparació del dipòsit de 100 m³ de Sant Martí Sescorts: 44.156 €