Aixecament de 2 actes per no evitar la fugida d’animals de companyia

L'alcaldia de l'Esquirol acusa rebut de dues actes aixecades en el dia d'avui del funcionari del consistori que ha procedit a la recollida de dos animals de companyia presumptament abandonats o fugits i inicia expedient sancionador als seus propietaris/es.

L'ordenança reguladora de la tinença d'animals aprovada per el consistori pretén regular no solament les mesures que garanteixin una saludable relació dels animals amb les persones en l'aspecte higiènico-sanitari, sinó també una eficaç protecció dels animals adequant el seu contingut al Text refós de la Llei de Protecció dels Animals. L'ordenança va dirigida fonamentalment, malgrat que no de manera exclusiva, a fomentar la tinença responsable dels animals i promoure el respecte pels seus drets. En aquest sentit, la mera tinença d'animals comportarà obligacions pel seu propietari o posseïdor, el coneixement de les quals és converteix en el primer element perquè valorin i sospesin la decisió que comporta fer-se càrrec d'un animal.

L'article 48 d'aquesta ordenança municipal disposa com a infracció administrativa lleu numero 17, no evitar la fugida d'animals. És per això que l'alcaldia ha iniciat els corresponents expedients sancionadors derivats d'aquestes infraccions lleus amb multes d'entre 100 a 400 euros.

Enllaç a l'ordenança reguladora de la tinença d'animals a l'Esquirol:

http://lesquirol.cat/sites/default/files/img/ordenances/ordenanaca_tinenca_danimals.pdf