Actuació de renovació de la senyalització a la carretera C-153 al seu pas pel municipi

Vist que la senyalització d'orientació de la carretera C-153 al seu pas pel municipi està fora de normativa i no està en bones condicions de conservació, el gener del 2017 l'Ajuntament en va sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya actuacions de conservació, renovació i/o substitució. La titularitat de la carretera correspon a la Generalitat essent la conservació i explotació a càrrec del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona. La resposta del Departament va arribar el passat dia 6 d'octubre confirmant al consistori que pròximament s'executarà la petició amb l'adaptació de la senyalització d'orientació al Manual de senyalització interurbana d'orientació mantenint les mencions existents i substituint alguns senyals que estant en mal estat de conservació.