ACTE DE SIGNATURA DEL CONTRACTE ENTRE L'AJUNTAMENT DE L'ESQUIROL I CONSTRUCCIONS FERRER SA PER A LES OBRES D'AMPLIACIÓ DE L'INSTITUT ESCOLA EL CABRERÈS

Foto: Miquel Ferrer de Construccions Ferrer SA i Alex Montanyà, Alcalde President de l’Ajuntament de l’Esquirol amb Anna i Jordi de l’equip redactor del projecte de les obres d’ampliació i reforma de l’Institut Escola El Cabrerès.

A la fotografia: Miquel Ferrer de Construccions Ferrer SA i Alex Montanyà, Alcalde President de l’Ajuntament de l’Esquirol amb Anna i Jordi de l’equip redactor del projecte de les obres d’ampliació i reforma de l’Institut Escola El Cabrerès.

Aquest dijous 22 de febrer s'ha celebrat a l’Ajuntament l'acte de signatura del contracte administratiu mixt per a l'execució de les obres de reforma i ampliació de l'Institut Escola El Cabrerès per a un institut escola d'1 línia d'infantil i primària i 1 línia d'ESO.

Les entitats que han intervingut en l'acte de signatura han estat, d'una part Àlex Montanyà, en qualitat d'Alcalde President de l'AJUNTAMENT DE L'ESQUIROL, d'altra part, el Sr. Miquel Ferrer, qui actua en nom i representació de la mercantil CONSTRUCCIONS FERRER SA. Les parts compareixents en la condició en la qual han intervingut han convingut formalitzar a través de la signatura, el contracte a favor de CONSTRUCCIONS FERRER SA per un import d'1.805.441,56 €

Construccions Ferrer SA executarà les prestacions del contracte d'acord amb les determinacions del Plec de Condicions Tècniques Particulars i executarà l'obra de conformitat amb el projecte tècnic elaborat, el qual haurà de ser validat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i aprovat per l'Ajuntament de l'Esquirol, i les ordres del director d'obra.

El termini per al lliurament del projecte executiu serà de sis mesos i el termini per a l'execució de les obres serà de dotze mesos, a comptar a partir de l'endemà de l'aprovació del projecte executiu definitiu per part de l'Òrgan de Contractació.

D'acord amb l'oferta de l'adjudicatari, s'estableix un termini de garantia de tres anys, a comptar a partir de l'endemà de la signatura de l'acta de recepció d'aquestes.

Antecedents a la signatura del contracte:

  1. Per acord del Ple de l'Ajuntament de l'Esquirol, adoptat en la sessió celebrada el dia 20 de març de 2023, es va aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació, del contracte mixt per a la REDACCIÓ DE L'AVANTPROJECTE DEL PROJECTE BÀSIC I EL PROJECTE EXECUTIU, LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA, L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, LA DIRECCIÓ DE LES OBRES I LA POSTERIOR EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'INSTITUT ESCOLA EL CABRERÈS PER A UN INSTITUT ESCOLA D'1 LÍNIA D'INFANTIL I PRIMÀRIA I 1 LÍNIA D'ESO, amb un pressupost de licitació màxim d'1.522.528,64 € (IVA exclòs).
  2. Per acord del Ple adoptat en la sessió celebrada el dia 31 de juliol de 2023, es va declarar la validesa del procediment licitador, determinant-se que l'oferta econòmicament més avantatjosa fou la presentada per l'empresa CONSTRUCCIONS FERRER SA pel preu d'1.805.441,56 €, amb subjecció a la normativa vigent en matèria de contractes del sector públic, requerint-se a la citada mercantil per tal que en el termini de deu dies hàbils procedís a la constitució de la garantia definitiva per import de 74.605,02 €, corresponent al 5% de l'import d'adjudicació del contracte (IVA exclòs)
  3. Que dins del termini conferit a l'efecte, CONSTRUCCIONS FERRER SA va dipositar la garantia definitiva per l'import indicat mitjançant aval.
  4. Per acord del Ple de la corporació, adoptat en sessió celebrada el dia 8 de gener de 2024, es va adjudicar la contractació susdita.