13a EDICIÓ del PREMI AL MILLOR TREBALL DE RECERCA “El Cabrerès”

Convocatòria del premi al millor treball de recerca de batxillerat “El Cabrerès” concedit per l’Ajuntament de l’Esquirol.

L’Ajuntament de L’Esquirol convoca la tretzena a edició del premi al millor treball de recerca de batxillerat. Aquest premi pretén potenciar l’interès dels alumnes de batxillerat per la investigació, amb especial atenció a treballs l’objectiu dels quals tingui més relació amb el municipi de L’Esquirol i el seu entorn, sigui quin sigui l’àmbit disciplinari de la recerca.

Amb l’objectiu de potenciar l’interès dels estudiants de batxillerat per la investigació, l’any 2008 es va crear el premi de recerca de l’Ajuntament de L’Esquirol per a treballs de recerca de batxillerat, amb una atenció especial pels que tinguin com a tema d’estudi algun aspecte de la subcomarca del Collsacabra o Cabrerès.

BASES:

*Modificacions a causa de la pandèmia de la Covid-19


1. Es poden presentar a aquesta convocatòria treballs de recerca de batxillerat corresponents al curs 2019-2020. La temàtica dels treballs és oberta a tots els àmbits disciplinaris de recerca.

2. Els treballs que es presentin hauran de ser originals i hauran de tenir el vist-i-plau de la direcció del centre de secundària on estudia l’autor, en la forma que s’especifica al punt 10.

3. El treball guanyador obtindrà un premi consistent en 1.200€.

4. El jurat es reserva el dret  a concedir el premi ex aequo, en el cas que hi hagi dos treballs mereixedors de ser guardonats.

5. El/s guanyador/s fera/n una breu presentació del treball el dia de lliurament del premi.

6. El jurat estarà format per l’alcalde o persona en qui delegui, que el presidirà, i per quatre persones més escollides pel consistori.

7. Els membres del jurat hauran d’abstenir-se de valorar els treballs de recerca l’autor dels quals hi tingui alguna relació familiar o professional.

8. El premi es concedirà tenint en compte:

  • El rigor i el tractament científic
  • L’originalitat del tema
  • La metodologia utilitzada
  • La presentació formal
  • L’ús de la llengua i la capacitat de síntesi
  • La visió crítica de la realitat analitzada, si s’escau.
  • En igualtat de condicions respecte als aspectes anteriors, es valorarà el grau de relació de l’objecte del treball amb el municipi de L’Esquirol i el seu entorn.

9. El premi es podrà declarar desert si es considera que cap dels treballs té prou qualitat per ser premiat.

10. S’haurà de presentar un exemplar acompanyat d’un llapis de memòria amb tot el contingut del treball, i amb un resum del treball d’uns 600 caràcters. Els treballs es presentaran sota pseudònim acompanyats d’un sobre tancat que contindrà la identificació de l’autor (nom, adreça postal, telèfon i adreça electrònica) i una certificació del centre amb el vistiplau de la direcció, fent-hi constar clarament que s’opta al premi d’aquesta convocatòria. Es presentaran a les oficines de l’Ajuntament (carrer Nou núm. 1, 08511 L’Esquirol, tel. 938.568.000). Si s’envien per correu o per missatgeria, la data vàlida de lliurament serà la que consti a l’administració de correus o a l’empresa de missatgeria. * A causa de la pandèmia de la Covid19, els treballs es podran enviar en format PDF a través del correu electrònic cultura@lesquirol.cat. El certificat de l'escola es pot escanejar.

11. El termini màxim de recepció dels treballs serà el dia 8 de maig del 2020, fins a les 15 hores. * A causa de la pandèmia de la Covid19, s'amplia 3 mesos el termini de presentació. El nou termini és el 3 d'agost de 2020.

12. El lliurament del premi es farà públicament a la Sala de Plens de l’Ajuntament de L’Esquirol, presidit per l’alcalde o persona en qui delegui, el dissabte 27 de juny del 2020 a les 12:00h del migdia. * A causa de la pandèmia de la Covid19, queda la data de lliurament de premis per determinar.

13. La propietat intel·lectual del treball premiat serà de l’autor. Tot i això, l’autor autoritza a l’Ajuntament de L’Esquirol la publicació i difusió del treball a través dels mitjans que consideri oportuns, citant-ne sempre la font. Els treballs, tan els premiats com els no premiats, passaran a formar apart de l’arxiu municipal. Es podran recuperar els llapis de memòria recollint-los a les oficines de l’Ajuntament abans de l’11 de setembre

Descarregueu-vos les bases clicant l'arxiu adjunt següent:

Adjunt noticia: PDF icon Download diptic-_13edicio.pdf (104.2 KB)