12a EDICIÓ del PREMI AL MILLOR TREBALL DE RECERCA “El Cabrerès”

L’Ajuntament de L’Esquirol convoca la dotzena a edició del premi al millor treball de recerca de batxillerat. Aquest premi pretén potenciar l’interès dels alumnes de batxillerat per la investigació, amb especial atenció a treballs l’objectiu dels quals tingui més relació amb el municipi de L’Esquirol i el seu entorn, sigui quin sigui l’àmbit disciplinari de la recerca, i estimular, alhora, la recerca d’aquests estudiants en tots els àmbits de la nostra societat.

Més enllà de l’objectiu prioritari ja definit, la convocatòria d’aquest premi pot ajudar a acostar els joves estudiants i el conjunt de la ciutadania a l’administració local.

BASES DEL PREMI:

1. Es poden presentar a aquesta convocatòria treballs de recerca de batxillerat corresponents al curs 2018-2019. La temàtica dels treballs és oberta a tots els àmbits disciplinaris de recerca.

2. Els treballs que es presentin hauran de ser originals i hauran de tenir el vist-i-plau de la direcció del centre de secundària on estudia l’autor, en la forma que s’especifica al punt 10.

3. El treball guanyador obtindrà un premi consistent en 1.200€.

4. El jurat es reserva el dret  a concedir el premi ex aequo, en el cas que hi hagi dos treballs mereixedors de ser guardonats.

5. El/s guanyador/s podrà fer una breu presentació del treball el dia de lliurament del premi.

6. El jurat estarà format per l’alcalde o persona en qui delegui, que el presidirà, i per quatre persones més escollides pel consistori.

7. Els membres del jurat hauran d’abstenir-se de valorar els treballs de recerca l’autor dels quals hi tingui alguna relació familiar o professional.

8. El premi es concedirà tenint en compte:

• El rigor i el tractament científic
• L’originalitat del tema
• La metodologia utilitzada
• La presentació formal
• L’ús de la llengua
• La visió crítica de la realitat analitzada, si s’escau.
• En igualtat de condicions respecte als aspectes anteriors, es valorarà el grau de relació de l’objecte del treball amb el municipi de L’Esquirol i el seu entorn.

9. El premi es podrà declarar desert si es considera que cap dels treballs té prou qualitat per ser premiat.

10. S’hauran de presentar dos exemplars acompanyats d’un llapis de amb tot el contingut del treball, i amb un resum del treball d’uns 600 caràcters. Els treballs es presentaran sota pseudònim acompanyats d’un sobre tancat que contindrà la identificació de l’autor (nom, adreça postal, telèfon i adreça electrònica) i una certificació del centre amb el vist-i-plau de la direcció, fent-hi constar clarament que s’opta al premi d’aquesta convocatòria. Es presentaran a les oficines de l’Ajuntament (carrer Nou núm. 1, 08511 L’Esquirol, tel. 938.568.000). Si s’envien per correu o per missatgeria, la data vàlida de lliurament serà la que consti a l’administració de correus o a l’empresa de missatgeria.

11. El termini màxim de recepció dels treballs serà el dia 3 de maig del 2019, fins a les 15 hores.

12. El lliurament del premi es farà públicament a la sala de plens de l’Ajuntament, presidit per l’alcalde o persona en qui delegui, el dissabte 15 de juny del 2019 a les 12:00h del migdia.

13. La propietat intel·lectual del treball premiat serà de l’autor. Tot i això, l’autor autoritza a l’Ajuntament de L’Esquirol la publicació i difusió del treball a través dels mitjans que consideri oportuns, citant-ne sempre la font. Els treballs no premiats s’hauran de recollir abans de l’11 de setembre.