Les Regidories i l’Equip de Govern

L’Equip de Govern és l’òrgan d’assistència de l’alcalde i l’encarregat de dur a terme les decisions adoptades pel Ple Municipal

Regidoria de Salut Pública

Regidor/a: 

Ventura Bagaria i Canal

L’objectiu principal d’aquesta regidoria és millorar la salut del municipi, promoció, prevenció i educació per la salut són les eines per fer-ho. La regidoria es coordina directament amb el CAP del municipi en qüestions sanitàries i porta a terme campanyes de control dels establiments alimentaris, control de l’aigua de consum humà tant de la xarxa com de les nombroses fonts que hi ha al municipi, control de la legionel·losi...entre altres coses.

Regidoria de l'Escola de Música El Faristol

Regidor/a: 

Ignasi Garolera

L’escola de música intermunicipal Roda de Ter-L’Esquirol té una gestió complexa deguda bàsicament al fet que compta amb dues seus, hi ha nombrosos professors que s’han de desplaçar d’un lloc a l’altre i és per això que la coordinació de tots aquests aspectes és complex i fa imprescindible la dedicació d’un regidor pel seu correcte funcionament.

Regidoria de Camins

Regidor/a: 

Ventura Bagaria i Canal

El municipi de l’Esquirol és un municipi d’uns 62 km² la major part dels quals es troben deshabitats, és per això que hi ha una extensa xarxa de camins rurals i és aquest el motiu que porta a crear una regidoria de camins que vetlli pel seu estat, programi accions de millora, etc.

Regidoria de Pagesia

Regidor/a: 

Marta Puigdesens Iglesias

Vetllarà per tots els afers relacionats amb el món rural i en particular a aquells que afecten el dia a dia de la gent que viu a pagès. Així informarà la gent que viu a pagès de possibles ajuts, canvis de normativa, organitzarà tallers, etc.

Regidoria d'Hisenda

Regidor/a: 

Ignasi Garolera

Aquesta regidoria és l'encarregada de controlar i distribuir els mitjans econòmics que disposa el municipi, i per poder-ho fer es responsabilitza de la confecció del pressupost i la despesa financera.

Regidoria d'Educació

Regidor/a: 

Àlex Montanyà i Rifà

Regidoria encarregada de vetllar per les polítiques educatives del municipi així com dels centres educatius existents. D’aquesta regidoria depèn directament la Llar d’infants l’Esquirol que és de titularitat municipal, amb els altres centres, CEIP El Cabrerès i l’Institut Miquel Martí i Pol” s’hi porten a terme reunions periòdiques per tal de coordinar correctament les diferents actuacions. Controla les altres activitats educatives que s’organitzen al municipi.

Regidoria de Cultura

Regidor/a: 

Ignasi Garolera

L'objectiu principal de la regidoria és incentivar la vida cultural del municipi, ja sigui amb activitats programades directament des de l'Ajuntament o bé donant suport a totes aquelles entitats culturals del municipi per tal que es tirin endavant projectes d'aquest àmbit i en puguin gaudir la totalitat dels veïns. Un dels projectes promoguts per aquesta regidoria és Collsacabra Creix, proposta d'activitats culturals mensuals que es porta a terme a diferents ubicacions del municipi.

Regidoria de Benestar Social i Gent Gran

Regidor/a: 

Bet Redon i Verdaguer

Regidoria encarregada de coordinar l'atenció i assessorament en l'àmbit dels serveis socials i d'igualtat i ciutadania. Té una cura especial de la gent gran del municipi i col·labora estretament amb el casal d'avis de l'Esquirol en la programació d'activitats educatives, esportives, culturals, etc. adreçades a aquest col·lectiu. Per desenvolupar aquestes tasques l'Ajuntament compta amb l'assistència, a temps parcial, de dues treballadores socials (família i gent gran) i un educador social.

Regidoria del nucli de Sant Martí Sescorts

Regidor/a: 

Ventura Bagaria i Canal

Aquest és un petit nucli de població situat a la part baixa del municipi, la majoria de veïns d’aquest sector viuen dispersos en cases de pagès, la qual cosa fa que tinguin una idiosincràsia pròpia amb unes inquietuds i problemàtiques diferents de la resta del municipi, això fa que sigui indispensable una regidoria que vetlli únicament pels afers d’aquest nucli.

Regidoria de Sanitat

Regidor/a: 

Bet Redon i Verdaguer

Aquesta regidoria s'encarrega de la coordinació dels diferents aspectes que afecten al Centre d'Atenció Primària del municipi.

Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme

Regidor/a: 

Kiku Hernández Gallego

Aquesta vol ser una regidoria que promogui el desenvolupament local, entès com aquella activitat econòmica que dinamitza el creixement econòmic del territori, millorant les condicions de vida i l’ocupabilitat dels seus habitants. Entre les àrees a treballar hi trobem el turisme, activitat a promocionar tenint en compte l’innegable atractiu del patrimoni natural, cultural, arquitectònic del municipi.

Regidoria de Joventut

Regidor/a: 

Marta Puigdesens Iglesias

Des d'aquesta regidoria es coordinen les polítiques de joventut del municipi i és la responsable, del Punt d’Informació juvenil de l’Esquirol, espai on el jovent pot anar a buscar informació i pot utilitzar per fer els deures o treballs. Aquest espai està compartit amb el telecentre municipal.

Regidoria de Medi Ambient

Regidor/a: 

Marta Puigdesens Iglesias

Té com a objectiu primordial protegir el medi que ens envolta i treure profit com a un actiu important a l'hora de promocionar el municipi. La gestió forestal, la prevenció d'incendis, el control de les diferents activitats contaminadores, són competències d'aquesta regidoria.

Regidoria d'Esports

Regidor/a: 

Kiku Hernández Gallego

Es preocupa per fomentar la pràctica de l'activitat física esportiva en totes les seves disciplines i sectors de població. A part de recolzar les entitats esportives que participen en competicions oficials, dóna suport a aquelles activitats organitzades puntualment. La gestió dels diferents equipaments esportius la porten els diferents clubs que hi ha al municipi, exceptuant el pavelló municipal del qual es porta el control d'horaris, neteja, accés, etc., des del mateix ajuntament.

Regidoria d'Obres i Serveis

Regidor/a: 

Kiku Hernández Gallego

S'encarrega de fer el manteniment dels principals serveis que afecten la població, que siguin competència directa de l'Ajuntament hi ha el manteniment de la via pública i instal·lacions municipals, la neteja viària, parcs i jardins.

Regidoria d'Urbanisme i Habitatge

Regidor/a: 

Àlex Montanyà i Rifà

Vetlla pel compliment de les normes urbanístiques, la redacció de les ordenances urbanístiques, l'autorització d'obres i activitats. També inclou la direcció i gestió de les obres públiques i el manteniment d'edificis, instal·lacions i infraestructures municipals.

Regidoria de Governació

Regidor/a: 

Àlex Montanyà i Rifà

Engloba les tasques de seguretat, mobilitat, senyalització viària direcció i gestió del personal que pertany a l’administració municipal. Igualment, és des d’aquesta àrea que es vetlla pel compliment de les ordenances municipals de circulació, de convivència ciutadana i de tinença d’animals. Així mateix, es coordinen i s’actualitzen els diferents plans d’actuació per emergència.

Regidoria de Comunicació

Regidor/a: 

Àlex Montanyà i Rifà

Pretén mantenir els canals de comunicació entre l’Ajuntament i els veïns, tant per rebre els seus suggeriments com per tenir-los informats dels diferents afers municipals i de funcionament de l’Ajuntament. Així mateix es volen dur a terme polítiques per fomentar la participació en les diferents activitats socials, culturals esportives, etc., organitzades per les diferents entitats municipals.