Ple ordinari

Sala de Plens de l'Ajuntament de L'Esquirol, carrer Nou, 1

dimarts, 12 setembre, 2023 - 19:00

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

ORDRE DEL DIA

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
  2. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA.
  3. DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
  4. DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT MITJÀ A PROVEIDORS, SEGON TRIMESTRE DE 2023.
  5. DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, SEGON TRIMESTRE DE 2023.
  6. PRECS I PREGUNTES.
Document adjunt: