Convocatòria per a la provisió del lloc de treball d'enginyer/a municipal de l'Esquirol

Mitjançant Resolució d’aquesta Alcaldia núm. 057/2016, de 5 de maig de 2016, s’han aprovat les bases específiques de la convocatòria per a la provisió, amb caràcter interí i en règim de personal funcionari a temps parcial, del lloc de treball d’enginyer/a municipal de l’Esquirol i es convoca el corresponent concurs-oposició per a la seva provisió.
Les bases de la convocatòria, juntament amb els requisits per participar-hi, estaran disponibles des del mateix moment de la publicació d’aquest anunci a la pàgina web  http://www.lesquirol.cat  i a les oficines de l’Ajuntament (C. Nou, 1 – 08511 L’Esquirol).
El termini de presentació d’instàncies serà de vint dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, que també serà publicat al Tauler d’edictes, al web municipal i al bisetmanari El 9 Nou.

 

Dades de contacte
Arxius adjunts: